Egyedülálló nők ülések 49

Petőfi Népe, To­vábbi fontos téma lesz az egykori Jugoszláviában uralkodó helyzet.

Az Európai Közösségek külügymi­niszterei megvonják a genfi békefo­lyamat mérlegét, s megvizsgálják Szerbia totális elszigetelésének le­hetőségét, amennyiben úgy talál­ják, hogy Belgrád blokkolja a fo­lyamatot — közölte a német kül­ügyminisztérium. A pápa úti programja Tizedik alkalommal utazik II. János Pál pápa, a Vatikán államfő­je Afrikába.

Februárban felkeresi Szudánt is, ahol évek óta véres pol­gárháború folyik, amelynek leg­főbb üldözöttjei a keresztények. Az egyházfő várhatóan áprilisban Albániába látogat. Sevillában részt vesz —júniusban — az Eucharisz­tikus Világkongresszuson, Mad­ridban katedrálist szentel, augusz­tusban pedig felkeresi Amerikát, ahol a denveri ifjúsági világtalálko­zó vendége lesz.

egyedülálló nők ülések 49

Az elmúlt eszten­dőben tervezett apostoli útjait is — amelyeket betegsége miatt elha­lasztott —, pótolja, ezek Mexikót Nicaraguát és Jamaikai érinti.

Ősszel a Szentatya vpn ingyenes társkereső balti államok­ba is ellátogat. Panic kalandja Milan Paníéjugoszláv miniszter­elnököt csak ötórás várakozás társkereső oldalak találkozó engedték át a jugoszláv-—ma­gyar határon.

A jugoszláv határőr- szervek Panic gépkocsivezetőjének iratait nem találták rendben, s erre hivatkozva akadályozták a szövet­ségi miniszterelnök utazását. Panic eredetileg repülőgéppel szeretett volna Budapestről Beígrádba utaz­ni, de a jugoszláv szervek ehhez néni járultak hozzá.

egyedülálló nők ülések 49

Alkotmánybírósági ülés Az alkotmánybírák ma folytat­ják a volt egyházi ingatlanok visz- szaadásáról szóló törvény alkot­mányossági vizsgálatát. Holnap megtárgyalják: hátrányos megkü­lönböztetésnek minősül-e a szövet­kezeti ingyenes egyedülálló nők ülések 49 utáni adózás megállapítása. Megvizsgál­ják azt is, hogy alkotmányellenes-e a vízgazdálkodási társulatok eljá­rásának szabályozása, továbbá el­lentétes-e az alkotmánnyal a víz­ügyi törvény azon rendelkezése, amely a vízügyi igazgatás feladata­it határozza meg.

egyedülálló nők ülések 49

Gátbontási előkészületek Megkezdődtek az előkészületek a nagymarosi Duna-töltés elbontá­sára. Az összesen 7 milliárd forint­ba kerülő munkálatok koordinálá­sával a Dunai Rehabilitációs Iroda foglalkozik, amely versenytárgya­lást írt ki a speciális feladat elvég­zésére.

A 11 hazai pályázó vállalat­ból végül a szakmai zsűri döntése alapján 6 felelt meg az előírt köve­telményeknek: számukra a részle­tes tervdokumentáció elkészült, a pályázók hamarosan megtehetik az ajánlatukat. A nyertes a máso­dik fél évben indíthatja meg a hazai gyakorlatban ez idáig egyedülálló különleges bontási munkát.

A szingliség expanziója

Verbita atyák Hajóson P. Halász Lajos és Bellér Lajos személyében két verbita atya érke­zett Hajósra. Feladatuk az egyház- megyei lelkigyakorlatos ház veze­tése és a kegyhely gondozása mel­lett kiterjed a plébánosi teendőkre, mert a korábbi lelkipásztor, Schindler Mátyás Vaskútra került.

egyedülálló nők ülések 49

Sárga rendszámtábla Új taxisengedélyhez és a hozzá­tartozó sárga színű rendszámtáblá­hoz mától juthatnak a személyszál­lító vállalkozók az illetékes közle­kedési felügyeletnél. Március elseje után pedig a törvény értelmében, csak sárga rendszámtáblájú jármű­vel lehet taxizni.

János 23 eszten­dős fiatalember. Egy szétrobba­nó csiszolókorong az arcát ron­csolta szét, s szemészből, szájse­bészből, fül-orr-gégészből álló speciális orvoscsoport tud csak segíteni rajta. Kiskunfélegyházi, majd kecskeméti vizsgálatok után az Országos Mentőszolgá­lat helikoptere szállította délután Budapestre, a János kórházba, ahol megműtötték. Tervek a vízpótlásra A Duna—Tisza közi hátság—te­hát lényegében Bács-Kiskun megye — vízháztartása helyenként már az as évektől negatív mérleget mutat.

Különösen szembeszökő ez például Ladánybenén, Szentkirá­lyon, Baja mellett vagy Borotán, ahol két évtized alatt sorrendben a következő talajvízszint-csökkenést észleltek egy-egy külterületi kútnál: , centiméter.

A me­gyeszékhely vízszintje átlagosan—a kül- és belterületet figyelembe véve körülbelül 1 méterrel csökkent. Az Aduvízig szakemberei átfogó terve­ket dolgoztak ki a Duna—Tisza kö­zi hátság vízpótlására. A fejlesztési koncepció lényege, hogy a hiányzó vizet a Dunából, illetve a folyó mellé kiépített parti szűrésű kutakból le­het pótolni.

Az Mindenekelőtt a határidőkre hív­juk fel a figyelmet: a törvény janu­ár án lépett hatályba, s ezt kö­vetően 15 napon belül az adott te­lepülés jegyzőjének össze kell hív­nia a részarány-föld tulajdonosok közgyűléseit, ahol megválasztják a földkiadó bizottságokat.

A föld­kiadási kérelmeket a részaránnyal rendelkezők 60 napon belül, A kérelemhez szük­séges nyomtatványt térítésmente­sen lehet kapni a szövetkezeti köz­pontokban, a részarány-tulajdo­nosi közgyűlésen, s például Kecs­keméten a városháza ügyfélszol­gálati irodáján is, hiszen a törvény szerinti földkiadás csak a megye­székhelyen közel tízezer embert érint.

A kérelem 60 napon túli be­adása jogvesztéssel jár, tehát a ha­táridő betartása nagyon fontos! Szintén lényeges, hogy a jegyzők által összehívott közgyűléseken a szövetkezeti részarány-földtulaj­donosok minél nagyobb számban jelenjenek meg. Ugyanis, ha egy- harmadnál kisebb a megjelenési arány, akkor a közgyűlést ismét össze kell hívni.

Népszabadság Éppen tizenöt éve, hogy a Népszabadság először tárgyalta nagyobb lélegzetű cikkben a szinglijelenséget. Amerikában a szingli már régóta értelmiségi módi, százalékosan magasabb, mint Németországban, de ott kiegyenlítődik a sorozatházasság találmányával,

Folytatás a 3. Mind­ezekért persze a réginek a többszö­rösét kell befizetniük a leendő úr­vezetőknek. Természetesen az egész tanfolyam is alaposan meg­változott.

E változásokról részlete­sen beszámolunk Autósmagazi­nunkban. Ugyanitt mutatjuk be a Kecskeméten a közelmúltban megnyílt Volvo-szalont.

Autósma­gazin a 7. Clintont ünnepelték Bili Clintonnak, az Amerikai Egyesült Államok új elnökének be­iktatását Kalocsán is megünnepel­ték.

Petőfi Népe, február ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A városban dolgozó négy fia­tal amerikai pedagógus, aki angol nyelvet tanít, s valamennyien de­mokraták, látható örömmel fo­gyasztották a díszvacsorát. Mint mondták, régóta vártak a republi­kánusok fölötti győzelemre. Fotó: B. A televízió népszerű Létkérdések című műsorának felvételeit szomba­ton Kecskeméten forgatták. Ezúttal a külpolitika volt a téma, s Jeszenszky Géza külügyminiszter, valamint Szent-lványi István, a parlament kül­ügyi bizottságának SZDSZ-es titkára a két vitátkozó fél.

A műsor a televí­zióban ma este látható. Megáljafútották, hogy az úgyneve­zett konszenzusos, közmegegyezéses külpolitika esetén is a kormány fele­lőssége a jdöntés, az ellenzék köteles­sége pedig a bírálat. A közmegegye­zésnek egyedülálló nők ülések 49 döntés-előkészítés során kell érvényesülnie: A nézők a már feledésbe merült Kalasnyikbv.

A vita kjözépponjába került, hogy ki, mikor,' milyen nyilatkozatokkal árt az országnak. Szent-lványi István visszautasította azt a vádat, hogy az ellenzék madagaszkári találkozó helyén része a külföldi sajtóban szándékos kampányt folytatna Ma­gyarország ellen.

A legnagyobb érdeklődést a ma­gyar—román alapszerződés előkészí­tése váltotta ki. Mint ismeretes, ha­zánk a Helsinki-dokumentum alap­ján állva lemond a határok erőszakos megváltoztatásáról, de Romániának ez nem elég.

Николь поглядела на своего друга. - Макс, как ты думаешь, с тобой ничего не случится, если мы отложим этот разговор до утра. Я очень устала. - Безусловно.

Jeszenszky Géza úgy vélte, hogy nem ez a fórum, hanem a parlament külügyi bizottsága az al­kalmas arra, hogy az alapszerződés kérdésében követendő stratégiát és taktikát megtárgyalja. Szent-lványi István sikeresnek és követendőnek minősítette a magyar—ukrán és a magyar—szlovén alapszerződést. Bős—Nagymaros kérdésében úgy vélték, hogy csak a Hágában műkö­dő egyedülálló nők ülések 49 bíróság hozhat vala­milyen megoldást.

Hálaadás az eddigiekért és jó reménység az ezután következőkhöz — ez a lelkület jellemezte az ünnepélyes keretek között zajló találkozást, illetve az évi rendes munkaülést. Ez pedig a részekre tagolt egyházban nap mint nap az egység megtalálásának feladatát rója a gyülekezetekre és vezetőikre. Ebben segít a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, mely november án tartotta éves beszámoló közgyűlését a tanács székházában.

Hamis pénzek a piacon A Petőfi Népe csütörtöki számá­ban írtunk róla, hogy aggasztó mér­tékben megnövekedett a postai pénz- forgalomban fellelt hamis bankje­gyek száma. Ezt a növekedést igazol­ja az is, hogy míg és között Bács-Kiskunban mindössze öt eset­ben próbáltak meg hamis pénzt for­galomba hozni, addig tavaly már 37 feljelentést vizsgáltak a rendőrök, az idén pedig a hatodik ügynél tartanak.

Vélemény: A szingliség expanziója - virtualismarketing.hu

De nemcsak a postán találnak hamis pénzeket, hanem sokkal inkább ven­déglőkben, illetve a mindenütt meglé­vő KGST-piacokon. És a jog nem csak a hamis pénz készítőjét, teijesz- tőjét bünteti, hanem a vásárlót is. Er­ről szóló, A naiv vevő is büntethető című írásunkat a 3.

Hasonlóhozzászólások