Egyetlen lakás kerület neunkirchen

Neunkirchen (Alsó-Ausztria)

Prágai Magyar Hirlap, Komáro­mi tudósítónk jelenti: A komáromi Önkéntes Tűz­oltó Testület vasárnap tartotta Este a tűzoltók és mentők nagy farsangi karnevált rendeztek, me­lyen óriási tömeg vett részt.

társkereső az fb

A mulatság hajnalig tartott. Nagyszőllősi Iudósitónk Írja: A Nagy- szőllősi Torna Klub február án a Royal- szálló összes termeibe nrendezi meg szoká­sos évi nagy mulatságát, mely úgy Nagysző­lős, mint a vidék legfényesebb egyetlen lakás kerület neunkirchen lesz. Ezidán vörös-fekete jelmezes álarcosbál lesz, amelynek előkészítésén a rendezőség se­rényen fáradozik.

  1. Index - Sport - Tehenek támadtak egy futóverseny résztvevőjére Ausztriában
  2. Társkereső muri gyilkos
  3. Free press zwickau ő keres vele
  4. Fekvése[ szerkesztés ] Neunkirchen a Neunkircheni járásban Neunkirchen Alsó-Ausztria délkeleti szektorában fekszik, amelyet Industrieviertelnek kb.

A mulatság iránt megye- szerte óriási az érdeklődés és ez előrelátha­tóan amult évben rendezett és nagy sikerrel lezajlott pöttyös-bált is felül fogja múlni. Komáromi tudósí­tónk jelenti: Hétfőn délben kigyulladt a Ko­vács-utca 1.

Történelmünk

A tűzoltók három perc alatt értek a tűzhöz és a házat hatal­mas víztömegekkel árasztották el. A tűz kö­vetkeztében a házban levő egyik lakás any- nyira megrongálódott, hogy lakóit kilakoltat­ták.

A tüzvizsgálatot kedden tartotta meg a rendőrség. Mis­kolci tudősiiónk jelenti: A miskolci Népligetben egy fa alatt vérbefagyva találták Papp Ernő István 25 éves fiatalembert, aki a budapesti Erdőki­termelő Központ miskolci megbízottja.

Kolozsvár, P 01 A kolox. Mar be is gyűltMilkseges pénzösszegnek egy része. Utóbbi napok­ba i eset tordalt elő, melyek közült egy halál kJ vegködött. Az előirt óvó intézkedéseket a" latoság foganatosította.

Pénteken hajnali 4 óráig miüatott bará­taival, majd kiment a Népligetbe és ott mellbelőtte magát. A lövés zajára odasiető rendőr életveszélyes állapotban, eszméletlenül találta. Beszállították a miskolci Erzsébet-kórházba.

  • Kolozsvár, július-december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Iskolatörténet — írta: dr.

Pozsonyból jelenti tudó­sítónk: Ilricza Ignác zobori földmives egy zobori korcsmában kártyázott Bimbaum Egyetlen lakás kerület neunkirchen r. Játék közben összevesztek. Beszállí­tották a pozsonyi állami kórházba. A brutális jő- barát ellen az eljárás megindult. Pozsonyból je­lenti tudósítónk: Venhardt Ferenc hidaskürti gaz­dálkodó malacokat adott el Pozsonyban hatezer koronáért.

Vezeknyén leszállt a kocsijáról, bement a korcsmába, ahol megismerkedett egy Niteisen János nevű emberrel. A pénzből koronát el­mulattak.

Niteisen javasolta, hogy együtt menjenek Hidaskürt felé. Alig félóráig lehettek utón, amikor Niteisen iélekszakadva rohant vissza a korcsmába, ahol jelentette, hogy Venhardt útközben meghalt A kérdezősködésre azt mesélte, hogy társa erősen hajtott, a lovak megbokrosodtak, Venhardt lebu­kott s a kocsi agyonzuzta.

Mivel azonban a halott pénztárcája hiányzott, a rendőrség megindította a nyomozást — Három francia katona meggyilkolt egy épí­tészt Saarbrückenből táviratozzak: A Saarbrücken- Neunkirchen közötti vonaton Eichler harminc­négyéves építőmestert három francia katona meg­gyilkolta.

egyetlen háztartási költségterv

A három katona, akik ugyanabban a sza­kaszban utaztak, kinyitotta az ablakot, ami ellen a többi utas tiltakozott. Minthogy a katonák nem voltak hajlandók az ablakot becsukni, Eichler maga csukta be, amire a három katona rárohant és meg­fojtotta. Két katonát elfogtak, míg a harmadiknak sikerült kíugrani a robogó vonatból.

Léva, január hó. A garamvőlgyi vonat ez egyszer leráz­za magáról éveken keresztül megszokott vicinális jellegét és tűrhető gyorsasággal haladunk a kék folyó festői völgyében Vak Bottyán városa: Léva felé. Egy kicsi állomás bukkan fel a már sötét estében. Kis gimnazistalány, sú­lyos könyvteherrel a hóna alatt — fürgén ugrik le a lépcsőkön és szokatlan szívesség­gel nyújtja kezét egy falusi dandynek.

társkereső jászdózsa

Egy percig áll a vonat, ezalatt az egy perc alatt kéz a kézben állnak a fiatalok. A koraöreg­ség érzékenységével hajolok ki az ablakon utánok és még a kanyarodénál is megdob­banó szívvel nézem a két fiatal ember­hajtást.

Neunkirchen (Alsó-Ausztria)

Aztán az egyhangú sötétség, a rosszul kent és nyikorgó kerekek még egyhangúbb zakatolása. Újabb világosság: Zsarnőca, a fűrésztelepeivel, aztán megint egy kisváros: Újbánya s végre messziről hosszú vonalban ütögetnek be az ablakon a távoli, apró vil­lanylámpák: Léván vagyunk.

A megszokott kis állomás, újra festett s itt újra divatba hozott autóbuszok, uj mal­mok és uj épületek, egypár későesti járó­kelő és elmondhatom, hogy otthon vagyok. Kora délután indultam otthonról és es­tére haza értem. Nesztelen léptekkel járok az apró utcákon, minden sarkon régi emlék vetődik felém, igen régen átélt, apró idil- lek, bűbájos tündérmesék varázsával ható reminiszcenciák.

Aztán reggel van, nagy robajjal nyílnak a redőnyök az üzleteken, egy-két hivatalnok baktat még a gép pontosságával közeli, fütött irodákba s megyek egy jósá­gos öregasszonyhoz, aki még valamikor az apámnak mesélt esthajnalokon régi altató meséket, a nagyanyám ravatalához.

Jóságos arca egy nyolcvanesztendős élet minden elmúlt örömét visszatükrözteti és a templomi csendben szinte hallani vé­lem áldott szive-dobbanását. És ott, a fehé­ren fordítás megismerni angolra gyertyák kísérteties világánál átgondolom a múltat és átélem a régi esz­tendőket, amikor voltam s amikor még nem, voltam, csak az elődeim voltak.

Széles pelyhekben hull a hó, a kisváros házai már mint fehér keretbe illesztett játékkártyák bámulnak bele a dél­utáni csendbe.

Hasonlóhozzászólások