Egyetlen lakás traun,

A Traun felső vidéke. Simony Frigyestől, fordította György Aladár.

A Traun felső vidéke. Simony Frigyestől, fordította György Aladár. A keleti Alpeseknek ama természetes határokkal környezett szakaszai között, melyek változatos tájképek különös gazdagságával tűnnek ki, Traun felső vidékét első sorban lehet említenünk.

Ez a vidék legnagyobb részt Felső-Ausztriához tartozik, melynek délnyugoti részét foglalja el. Következő leirásunk részben nem ragaszkodik a tartomány politikai határaihoz, de úgy hiszszük, elegendően igazolja ezt az a körűlmény, hogy a Traun felső vidéke physikailag külön egész, mely megköveteli, hogy tájképileg is mint ily egészet irjuk le. Az alpesvidék sok más hasonló nagyságú részével szemben Felső-Ausztria havas délnyugoti részének határozott elsőbbsége van általános tájképi jellegét illetően annyiban, hogy aránylag szűk területen egyesűlve egyetlen lakás traun itt elő minden, az alpesi tájaknak kiváló ingert nyújtó tünemény.

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYARSÁG EGYETLEN HETILAPJA * THE ONLY HUNGARIAN WEEKLY IN AUSTRALIA

Ez okból a Traun felső vidékét bizonyos fokig az összes alpesi vidék kicsinyített képének mondhatjuk. Körűlbelűl negyven tó fordúl itt elő a legkülönfélébb nagyságban, magasságban és környezetben, ezenkivűl minden elképzelhető alakú hegytömeg a szelídlejtőjű kúpoktól a legszaggatottabb gerinczig s hogy a magas Alpesek fő jellemvonása se hiányozzék, büszke hegytömegek által körűlvett csillogó jég- és firn-mezők képezik alkotó részeit a festői szépségben gazdag vidéknek, melynek pompáját még inkább emeli a sok barátságos völgy képe, a melyeknek a kisebb-nagyobb községek, számos szétszórt tanyák és nyaralók szokatlan élénk jelleget adnak.

A Traun felső vidékére vivő különféle egyetlen lakás traun vonalak között annak változatos képeiről a legjobb előtájékoztatást az a vasútvonal nyújtja, mely Felső-Ausztria fővárosától indúlva, a Traun alsó részének barátságos vidékén át vezet Lambach-ba s onnan a Roitham mellett levő Traun-vízesésnél, a Rajna schaffhauseni zuhatagának kicsinyített képénél, elhaladva a Salzkammergut éjszaki kapujához, a Traun-tóhoz megy.

Többszörösen átszakasztott, sokfélekép alakúlt hegyi ormokkal koronázott óriási falhoz hasonlóan emelkednek föl az éjszaki Mészkő-Alpesek az alpesalji vidék alacsony és hosszú vízszintes vonalak által jelzett terraszai és a homokkő-övezetnek erdős hegyei fölött. Leghatalmasabbnak tűnik föl közöttük, mivel legjobban előrenyomúlt éjszak felé, a Traunstein tömege 1.

A nagyobb bemélyedések közűl itt-ott távolabb fekvő alpesi csúcsok tekintenek az alpesalji vidékre, sőt egy helyen Lambachtól nem messze a legtávolabb fekvő háttérben feltűnik Felső-Ausztria és Stiria közös, jégárborította legmagasabb pontja is, a Magas Dachstein mellékcsúcsaival együtt.

A Traun-tó képe a Marienwarte felől nézve. Simony Frigyestől Ahogy a vasút Engelhof állomásnál legmagasabb pontját méter elérte, meglehetős gyorsan hanyatlik alá először délre, azután merész kanyarodással nyugot felé, a hol a meglepő kilátás tárúl föl előttünk a Traun-tó felé métermely, bár kiterjedésre nézve mögötte áll a nyugot felé 15 kilométernyire fekvő Atter-tónak területe közel 25 négyszögkilométer, hossza 12 kilométernél több s legnagyobb szélessége 3 kilométerde a táj szépségét és a képek változatosságát tekintve, legelöl említendő a Traunvidék összes nagy tavai között.

A tóról és környékéről igen jó képet nyerhetünk az éjszaki parton végig húzódó egyetlen lakás traun térről s a szárazföld felé amphitheatromi alakban emelkedő Gmunden városnak újabb időben épen e helyen emelt valószínűtlen társkereső Gmundenek 6. Az az elaragadó varázs, melylyel a tó a szemlélőt elbűvöli, első sorban attól a tájképi ellentéttől ered, melyet annak két hosszú oldala mutat.

A keleti part éjszaki harmadrészében a még a homokkő-övhez tartozó Grünberg 1.

keresek női kamerun

A nyugoti oldalon ellenben a lapos tópartról szelid hullámvonalokban terjedelmes dombvidék emelkedik lassan-lassan a hasonlókép erdővel borított Gmundeni hegy és méter felé. A keleti oldal keskeny partszegélyén alig jut tér emberi lakóhelyeknek, ellenben a szemközt fekvő partvidék tágas parkhoz hasonló, mely mai ízlésű, részben kastélyszerű úri lakásokkal van behintve.

A tarka képnek még nagyobb változatosságot nyújtanak: a tóba szélesen benyúló félsziget Ort kastélylyal mely ma János főherczeg tulajdona és a toscanai nagyherczegnő nyaralójával; továbbá a félsziget méter hosszú híddal összekötött sziget a XI-ik században épűlt Ort tavi várral s végre a tó fölé hatalmas várként büszkén emelkedő Mária Terézia-féle nyaraló Württemberg herczeg tulajdona ; sajátságosan festői kiegészítést nyer különben e tájkép a hosszabb elhúzódó Höllengebirge által, melynek meredek falai az előttük elnyúló erdős hegyek mögött 1.

Míg társkereső költség nélkül tó középső harmadában még változatlanúl megmarad a nyugoti partvidék tájképi jellege, túlfelől a Traunstein hatalmas törmelék halmazaival és szaggatott falaival vad meredekséggel emelkedik föl egyenesen a tóból. Ezentúl a keleti oldalon csaknem szakadatlan sorozatban jönnek egymásután az alpesi hegytömegek és egyetlen lakás traun, részben teljesen függőleges parti falak, melyek itt-ott a tó tükre alatt — méter mélységig folytatódnak.

A tó nyugoti partján a felső vagy déli harmadban is csaknem észrevétlenűl történik meg az átmenetel a barátságos, életjelekben gazdag dombvidékből a nagyon komor hegyi tájképre.

HÍREK biztosítása és a kivitelezô kiválasztása is. A sikló vagy siklóvasút nagy emelkedésû területeken, általában hegyoldalakon vezetô különleges vasút. Az elsô ingaforgalmú siklót ben Lyon és Croix Rousse Franciaország között építették meg, Magyarországon ben épült meg a Budavári Sikló. Wein János ben készített tervei szerint sikló létesült volna a Gellért-hegyre, ennél a felsô végállomáson álló szerelvény tartályába annyi vizet szivattyúztak volna, amennyi elegendô lett volna az utasokkal teli alsó állomáson álló szerelvény felvontatására.

Azon a tóba messze kinyúló hegygerinczen túl, melyet a festői Traunkirchen község vesz körűl s a melynek első, bükkfákkal borított ormán a régi János-kápolna s a következő magasabbon a Kalvária-kápolna látható, azon a hegygerinczen túl a Sonnstein hegy méter oly meredeken hanyatlik a tó felé, hogy az ben készűlt országút számára csak nagy mértékű sziklarobbantások által nyerhettek helyet s a vasútat Traunkirchen egyetlen lakás traun Ebensee között csakis több alagút furása által lehetett tovább folytatni, mely alagútak között a leghosszabb 1.

Hajón útazva át a tó felső harmadrészén, mely itt az előbbi szélességnek felére szorúl össze, oly elragadó sajátságú képeket találunk, minők csak ritkán láthatók. A tó legkeskenyebb részén két óriási obeliszkhez hasonlóan állanak egymással szemben, jobbról a völgynek fölfelé a Sonnstein, balról az Erlakogel 1. Langbath-Ebensse nagy sófőző telepével, mint a felső-ausztriai Salzkammergut legéjszakibb sótermelő községe, továbbá mint a gőzhajók legföntebb fekvő kikötő helye, végre mint a salzkammerguti vasútvonal egyik legélénkebb állomása egyaránt nevezetes.

De térjünk még egyszer vissza a Traun-tó legalsó részére, hogy megismerkedjünk az ottani tarka és mozgalmas élettel a nyári hónapok alatt. A tó gyöngéd hullámfodroktól fénylő tükrét minden irányban csónakok szelik át, nagyok és kicsinyek, duzzadt vitorlákkal és lebegő lobogókkal, köztük egy-egy útazókkal megrakott gőzhajó tör magának habszegélyzett útat, lomhán vonúlnak el mellette a piaczi árúkkal, fával vagy épületanyagokkal megrakott hajók, a melyeken a rendes vitorlák helyét szükségből gyakran függőlegesen fölállított deszkák pótolják, s az élénk képet még változatosabbá teszik a hálóikkal dolgozó halászok.

Nem ritkán megtörténik azonban, hogy ez a kellemes kép a legrövidebb idő alatt a legvadabb zavaros jelenetté alakúl át, különösen ha a forró nyári időkben nyugot felől zivatar közeledik.

Mindenki, ki a tavon van, lehető gyorsan igyekszik ki a partra. De még gyorsabban tör ki a vihar.

  1. Társkereső app danmark
  2. Házak és helységek.
  3. Írja meg az Expendables 2-t egy klikkre!
  4. Hedonizmus - Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 25/ (Győr, ) | Könyvtár | Hungaricana
  5. Она едва не проговорилась.
  6. Но, если представится возможность, хотя бы один из нас вернется.
  7. Pest Megyei Hirlap, július (2. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Höllengebirge felől nehéz felhőtömegek kergetik egymást, csakhamar a Traunsteint is egészen beburkolják. Mind sűrűbben ismétlődő, mindinkább erősbűlő szélrohamok nyargalnak végig a tavon s magasra csapkodó tajtékzó hullámokat vernek föl rajta, melyeknek zúgását csak pillanatilag harsogja túl a mennydörgés zaja. Legtöbbnyire ép oly gyorsan vonúl el ismét a zivatar, mint meet conjugación hogy jött s megtörténik, hogy a zivataros napot este a legszebb alpesi pirúlat gyönyörű tüneménye zárja be.

De az ily viharos zajgásokat kivéve is aránylag ritkán mondható teljesen nyugodtnak a Traun tava; rendes időjárásnál szabályszerűleg délelőtt a felső vagy déli szél hozza gyenge mozgásba, mely szél délben éjszaki vagy alsó széllé változik át; ez azután este feléig tart, a midőn végre ismét a déli szél váltja fel.

Házak és helységek. Mayr Sebestyéntől, fordította Lehr Albert.

A tó ezen, hosszabban tartó szélcsenddel aránylag csak ritkán félbeszakított mozgásainak s ezenkivűl nagy mélységének métermely miatt csak rendkivűl szigorú téli időkben lehet a felső rétegeknek jégképződésre alkalmas fokig lehülniök, tulajdoníthatjuk, hogy a Traun-tó rendkivűl ritkán fagy be teljesen; — a legutóbbi év alatt ily eset csak hatszor történt. A Traun-tó ezen rajza után helyén való dolog összehasonlítanunk egymással ezt meg a 15 kilométernyivel nyugotra fekvő Atter- vagy Kammer-tavat.

Ez utóbbi az összes felső-ausztriai tavak között a legnagyobb; kiterjedése kétszer annyi egyetlen lakás traun négyszögkilométermint a Traun-tóé s hosszúságban 20 kilométer két harmaddal múlja azt felűl. Szélességre nézve csaknem egyenlők, valamint magassági fekvésükben is aránylag igen csekély a különbség az Atter-tó méter, a Traun-tó méter magasan fekszik.

Az Atter-tó említett hossza s vízszintes kiterjedése már alkalmat nyújt, hogy a nagyobb víztükröknek a föld gömbalakja által föltételezett domborúlásáról szemmel láthatólag meggyőződjünk. A ki egy közönséges csónakban átviteti magát Weissenbachtól Unterachba vagy megfordítva s e közben a tó éjszaki vége felé néz, annak a seewalcheni templom egészen a part mellett állónak fog feltűnni, holott a valóságban ez a templom a háttérben levő terrasznak egy, a tó fölött 32 méterre emelkedő előlépcsőjén áll.

A tó kifolyásánál Ager fekvő Kammer kastély pedig már teljesen alája sűlyedni látszik a vízszín vonalának. Tájképi szempontból az Atter-tó jelentékenyen hátrább áll, mint keleti szomszédja. Nem hiányzanak ugyan itt sem a tájképi ellentétek; de, mivel nagy hosszaságával messzire veti azokat egymástól, a szemlélőre tett hatásukat nagyon csökkenti. Miként a Traun-tó, úgy az Atter-tó férfiak search franciaország alsó végével egészen az alpesi elővidék legbenső terraszáig nyomúl, mely vidék, e helyen a Lambachnál a Traunba ömlő Ager folyó által megszakítva, hosszúra nyúló társkereső horoszkóp vonalban mintegy 60—80 méter magasra emelkedik a tó színe fölé.

A tó nyugoti oldalát csaknem egészen a déli csúcsig —1. A szóban levő tó keleti oldalát is két harmadrész hosszúságban átlag meglehetős meredek, erdőkkel borított, —1. Csak két helyen, a hol a homokkő-hegekből eredő patakok lapos deltákat alkottak a tó belseje felé, alakúltak már igen régen Weyeregg és Seefeld-Steinbach községek.

megismerni százezer apróhirdetések

A tó keleti oldala csak utolsó harmadában nyer alpesi jelleget, midőn előrenyomúl az 1. A tó déli csúcsán, ott, hol a mélyen bevésett Weissenbach alpesi völgyből jövő Külső Weissenbach kavicslerakodmányaival hasonlókép szárazfölddé alakította át lassanként a tó egy darabját, található a Salzkammergut nyári vendégeinek egyik legkedveltebb kirándúló és tartózkodó helye, a gyönyörűen fekvő Weissenbach.

Az Atter-tóba ömlő Mondseei-See-Ach és a külső Weissenbach völgye mögött, mely két folyó, a hegység egy egyetlen lakás traun törési vonalához tartozva, az Atter-tó hosszú tengelyével szemben egyaránt derékszögű irányban fut, a tó déli csúcsát az alsó s a vadregényes felső Burggraben által félbeszakított —1.

Az eddig már fölemlített parti helyeken kivűl említésre méltók még a nyugoti, öblökben gazdag, partvidéken a nyári vendégektől szintén erősen látogatott Unterach, továbbá Nussdorf s végre a szorosan a tó mellett emelkedő és a Höllengebirge felé nyíló szép kilátásáról híres Attersee községek. Nem lehet elhallgatnunk, hogy az Atter-tónak egy kiváló jelessége van a Traun-tó fölött, és ez pompás kék színe, melyben különösen derült, szél nélkűli időben lehet gyönyörködnünk.

A Traun-tó és Atter-tó nemcsak a legnagyobb, de egyúttal a legmélyebb tavak is a Traun vidékén; az utóbbi Weissenbachtól éjszaknyugotra méterrel éri el legnagyobb mélységét.

Az Atter-tó folyamvidékéhez tartozik Felső-Ausztriának nagyságra nézve harmadik tava, a Mond-tó; ennek fölszíne Eltérőleg a Traun- és Atter-tótól, melyek mindketten meglehetős egyenesen vonúlnak déltől éjszak felé, a fordított S alakú görbe Mond-tó délkeleti s azután alsó, keskenyedő harmadában egészen nyugotkeleti irányt vesz föl.

Mint az Atter-tónak, ennek is pompás kék színe van, tájképi szempontból azonban fölűlmúlja azt annyiban, hogy itt sokkal kisebb keretbe szorúlva tűnnek föl az ellentétek.

ismerkedés lörrach

A tekintélyes Mondsee mezőváros mögött, melyből hatalmasan emelkednek ki a régi templom és a Wrede herczegi család várkastélya előbb benczés apátság kolostora, a mely már a múlt évezredben alapíttatottterűl el a széles, türkiszkék víztükör, melynek határát balról a Mond-tói hegy 1.

A jobb oldali alacsony partszélek fölött hasonlókép meredek falakban a Drachenstein 1.

Pest Megyei Hirlap, JtLIUS 2. Tizennégy­ezer forintot kap majd az a papírgyár, amelyik az impor­tált rostanyag- szita- és ne­mezt afcarékosság terén a leg­jobb eredményt éri el, a má­sodik helyezettet pedig forinttal jutalmazzák. Ez alatt az idő alatt vízkémiai, botanikai és zoológiái vizsgálatokat vé­geznek a tó különböző részein.

Megemlíthetjük még, hogy a Mond-tó is két tóból nyeri vizét: éjszakról a Zeller- vagy Irr-tóból méter s nyugot felől a Fuschl-tóból méter. Az utóbb említett tó felső csúcsánál fekvő Fuschl községnél a postaút keskeny völgyben halad fölfelé előbb keleti, majd délkeleti irányban a méter magas vízválasztóig, mely mögött a most már mindinkább szélesbedő völgy először lassan, majd gyorsabban hanyatlik alá, hogy végre ismét ellapúlva Kislemez kirchhain. Még jóval előbb, mintsem a hirtelen kanyarúlatban leszálló postaút St.

Partvidékét gazdag alakváltozatosság s az e mögött alpesi magasságra emelkedő hegytömegek teszik nevezetessé. A tóba meredeken leeső, hétszeres visszhangjáról sokat emlegetett Falkensteinwand, a Zinken patak tágas hordalék lapálya s a Dittel pataknak vele szemben eső termetes messzelátó toronynyal díszített deltája, melyek által a tó csaknem közepén legnagyobb szélességének egy nyolczadára szoríttatik, azután a tóba meredeken leeső terrasz St.

Ez okból a St. A Pürglstein és Strobl közt ömlik ki a St. Mindamellett ez az egyenetlenség ép oly kevéssé zavarja a völgy mindkét oldalán húzódó változatos alakú hegyekre, mint a keletre eső távolabbi alpesi csúcsokra nyíló kilátást, sőt nehány szép völgy képe is teljes pompájában tárúl föl előttünk.

Végre elérkezünk oda, hol az Ischl-völgy torkolata a Traun-völgyhöz s ezzel együtt a egyetlen lakás traun egyesűléséből támadt völgyszélesedésig ér, a melyben Ischl méter fekszik. Valószínű, hogy e község már a római kor előtt keletkezett; eredeti nevét Iscalát vagy Ischilát ugyanis kelta eredetűnek tartják, de e néven, egyetlen római sírkövön s nehány itt talált római érmen kivűl nincs semmi nyoma a község ősrégi korának.

A nyaraló vendégeknek régóta tapasztalható s évről-évre egyetlen lakás traun mindig növekedő idetódúlása s a rövid ideig itt időző és átútazó touristák nagy száma csaknem teljesen megsemmisítette az egykori alpesi mezőváros igénytelen jellegét s teljesen városi képet ad neki, mely képet a nyári lakosságnak a fővárosból ide átültetett szokásai még élénkebbé tesznek.

Hogy Ischl lassankint egyetlen lakás traun rangú fürdőhelylyé fejlődött, azt a környező vidék varázsának és frisseségénak, az osztrák Alpesvidék egyik legszebb részében levő középponti fekvésének, a község védett fekvésétől függő, aránylag szelíd éghajlatának, kitűnő forrásvízbeli gazdagságának, végűl egy sótelep tőszomszédságának köszönheti. Ischl évek hosszú sora óta kedves tartózkodó helye az uralkodó családnak, mely itt egy saját tulajdonát képező, a meredek Jainzen méter délnyugoti alján fekvő, gyönyörű parkoktól környezett nyaralóban szokott lakni.

A hallstatti tóról méter kell most, az éjszaki tavak megelőző leirásához fűzve, röviden megemlékeznünk. Kiterjedésére nézve ez a tó a Traunvidék nagyobb tavai sorozatában az ötödik helyet foglalja el; a legutóbb leirt St. Nagy különbség van azonban a kettő között tájképi jellegre nézve.

kvíz párbaj társkereső

Míg a St. Az említett jelleg különösen a Gosau-patak deltája által a tó felső részénél képzett szorúlásnál érvényesűl, a hol kelet felé a hosszan elnyúló s meredeken emelkedő Sarstein 1.

A parti falak hosszú darabon oly meredeken, sőt néha épen függőlegesen nyúlnak be a tóba, hogy még másfél évtizeddel ezelőtt is csak egy rosz, dombon föl, dombon le vezető lovagló ösvény tette lehetővé a közlekedést a egyetlen lakás traun felső része mentében. Bár mennyire magára vonja azonban a hallstatti tavat körűlvevő nagyszerű hegyi táj a szemlélő figyelmét, van olyan hely, mely minden többinél jobban megragadja az érdeklődést.

E hely a szorosan a nyugoti part mellett csaknem félóra járásnyira elnyúló Hallstatt mezőváros a Lahn-nal, melyhez hasonló sajátságos alakúlású hely nincs több a monarchiában.

hvordan flirter man som mand

A tóhoz legközelebb álló házak, melyek mindegyike sajátságosan van építve, egyenesen a vízből látszanak felmerűlni; felettük a pompás bükkfaerdővel borított Hallberg meredek lejtőjére tapadva más házak emelkednek oly módon, hogy az előbb fekvő ház padlásnyilásából két lépéssel a hátúl fekvő ház egyetlen lakás traun lehet jutni.

A községet egész hosszában egy keskeny útcza választja találkozó a városi tervezési ügynökségek, melyet csak egy pár évvel ezelőtt szélesítettek ki annyira, hogy kocsival lehet rajta közlekedni; csak azon a kis deltán, melyet egy zuhatagokban leömlő erdei patak épített be a tóba, tudott nagyobb házcsoport megtelepűlni, mely most a vásárpiaczot körben szegélyezi.

A tó tükre fölött ellapúló, alatta azonban meredeken 80— méter mélységig lefutó törmeléktömb külső szélén emelkedik a protestáns templom, egy tekintélyes kőépület, melytől jobbra s sziklából kivájt, hatalmas támoszlopok által védett négyszög terraszon a XIV. Hallstatt legmagasabban fekvő háza különben az a két malom, melyek egymás egyetlen lakás traun a vad Mühlbach-hasadék széléhez közel állanak.

meet the ügyvéd

Ischl a Stefánia-térről. Schindler Jakab Emiltől A Hallberg tetejéről őrtoronyként a Rudolfsthurm méter néz le a tóra; ez uralkodik ama mögötte fekvő 1.

A Traun felső vidéke. Simony Frigyestől, fordította György Aladár.

Már jóval a mi időszámításunk előtt ástak itt sót a kelták, a mint azt a Rudolfsthurm körűl fekvő kiterjedt sirhalommező tanúsítja s habár a rómaiak uralomra jutása után kikre szintén utalnak egyes leletek a népvándorlás viharai között hanyatlott is a bányászat, a XIII. Hallstatt a vasúti állomástól nézve. Ameseder Edétől A hallstatti tavon éppen úgy, mint a Traun tavon is, a Traun folyó fut át. Az előbbitől völgynek fölfelé tizennégy kilométer távolságban Aussee mellett Stiriában egyesűl a felső Traun három fő forráspatakja: a Kainisch patak, az ó-ausseei és a grundltói Traun egy közös mederben.

A Kainisch patak a régi morénáktól körűlvett Öden-tóból méter ered, az ó-ausseei Traun az ó-ausseei tóból méter s a grundl-tói Traun a Grundl-tóból métermíg az utóbbi ismét a szomszéd Toplitz-tóból egyetlen lakás traun s az ezzel mesterségesen összekötött kis Kammer-tóból nyeri vizét. A Toplitz-tó azonban már szintén magába veszi a Priel- vagy Holt-hegység felső erdei övében fekvő két Lahngang-tó 1. Az utóbb említett hegység üstalakú völgytorkolatában még több apró tó rejtőzik, mint az Elm 1.

Most már a Gosau-völgyhöz fordulunk. A Gosaui malomtól nyugot felé egy eleintén a meredeken emelkedő országút vezet a Gosau patakot 45 méter magasságban áthidaló sósvíz-vezeték Gosauzwang alatt egy körűlbelűl 7 kilométer hosszú, mindkét oldalról meredek, 1. Miután a keskeny völgyfenék e helyen már méter magasságra emelkedett a hallstatti tó tükre fölé, itt egyszerre lapúlni és szélesedni kezd.

Egyúttal kilátás nyílik a szelíden alakúlt, erdőborított hegyhátra a nyugoti háttér felé, bár ez a kép még egyátalán nem sejteti ama nagyszerű tájképet, mely újabb két kilométernyi út megmászása után szemünk elé fog tárúlni.

Hedonizmus - Győri Tanulmányok.

Mialatt még utazásunk legközelebbi czéljára, a Zwieselalpra 1. Nagyobb tájképi ellentétet alig lehet már képzelni, mint midőn a közép Gosau-völgy éjszaki partszéléről az utóbbi felé fordúlunk.

Széles, sík, egyes egyenetlenségek által csak itt-ott zavart, buja zöldben tündöklő talaj terjed el 5 kilométer távolságra délnyugot felé. Szétszórt háztömegek merűlnek fel belőle, mások a magaslatokon s a két oldalt egyetlen lakás traun erdős lejtők alacsony előfokain telepedtek le.

Két közel egymáshoz álló dombon emelkedik a katholikus és protestáns templom, uralkodva az egész falu fölött, mely a széles völgyet egészen ellepi.

Hasonlóhozzászólások