Egyetlen táncoktatás amberg.

egyetlen táncoktatás amberg

Amerikai Magyar Népszava, Bura Károly, a film prí­mása, valósággal belemuzsikálta magát a közönség szivébe úgy, hogy mikor az elmúlt hetekben sor került a newarki Midnight Show előadásokra, mindkét este nagyszámban távozott a közön­ség a pénztártól — jegy nélkül. A Little Theatre igazgatósága számos levelet kapott, hogy a fil­met a rendes műsor keretében játsza.

A newarki és a környék­beli magyarság számos levelet irt J. Whitneynek, a magyar film tulajdonosának, aki végre eleget tesz a megújuló kérések­nek és igy a newarki Little Theatre egy teljes hétig műsorán tartja a nagysikerű magyar film­operettet.

November től, csü­törtöktől november ig, csütör­tökig, tehát egy teljes hétig lesz a film műsoron és pedig egy má-Vend-magyarok igaz barátja: Telefon: Market JOHN L. Ö3 — löth Ave. Rendelő egyetlen táncoktatás amberg 1—3. Nagy érdeklődés nyilvánult meg ugyanis egy másik nagysi­kerű filmoperett iránt, amelyet szintén J. Whitney mutatott be New Yorkban elementáris si­kerrel. Majd a Newarki Egyesült Munkás Daltestület, Erdődy Ferenc ta­nárjuk dirigálása mellett, három ma­gyar dalt énekelt, nagyszerű össz­hangban.

Nyáray Károly rádiótenorista, EnJrődy tanár zongorakisérete mellett énekelt. Előadott énekszámait zugó taps honorálta.

Если есть возможность отыскать Элли, я готов рискнуть. Никки будет здесь хорошо с дедушкой и бабушкой. Эти слова обеспокоили Ричарда и Николь, однако они предпочли не выказывать свою озабоченность публично. Патрика попросили подняться по лестнице и бегло осмотреть окрестности. Тем временем Ричард принялся колдовать над компьютером, а Макс и Роберт отправились в свои спальни, чтобы приготовиться к дороге.

Szép, meleg sikere volt a Hillsidei Egyetlen táncoktatás amberg Munkás Vegyes Da­lárdának, kik nagyszerű tanárjuk, Kür­­thy Sándor dirigálása mellett nagy si­kert értek el.

A hangverseny slágerje Pásztor Etus a brilliáns énekmüvésznő volt, kit Er­dődy Ferenc tanár kisért zongorán. Elő­adott énekszámait többször meg kellett ismételnie. Az est egyetlen táncoktatás amberg pálmája a bájos Etust illeti meg. Zory Péter hegedűn a Ziegeinerweiser-ből játszott, a tőle megszokott művészettel. Az eli­­zabethi Magyar Munkás Dalárda elő­adott énekszámaival, melyet Kürthy Sándor tanárjuk vezényelt, öregbítet­ték eddig elért sikereiket.

buod.de Tagegyesületi beszámolók

Ezután is­mét Pásztor Etus, Nyáray Károly és a Dalárdák énekeltek, előadott dalaikkal nagy sikert értek el. A rendezőség nagyszerű munkát végzett, dicséretet érdemelnek, úgyszintén Peresztszeghy László, ki a művészi program összeál­lítója volt. A közönség lány modell kereső kapta pén­zének ellenértékét, mindannyian egyetlen táncoktatás amberg feledhetetlen est emlékével távoztak.

Az előadás gördülékeny, a szereplők kifogástala­nul játszottak. Milossy Ferenc nemcsak mint rendező, de mint szereplő is di­cséretet érdemel. Irvington, N. Joseph s ,Church-ben Maplewood.

Köszönöm Rév. Gabriel Seins tisztelendő ur­nák, aki a gyászmisét celebrálta és a gyászszertartást vegezte, a St. Hala­­telt szivvel köszönöm a newarki H-ik Magyar Bs. Egylet, Chas. Em, a Habiing családnak, Papi?

Látták: Átírás 1 buod.

Klechitz es neje, Mr. McCabe és az összes ismerősöknek a küldött remek koszorúkért. Köszönetét mondok az összes barátoknak és ismerősöknek, akik nagy bána­tomban osztoztak, azzal a kéréssel, hogy tartsák meg boldogult férjemet emlékezetükben. Kendik Mihály karnagyuk dirigálása mellett előadott dalaikat meg kellett ujrázniok. A program többi száma is jó volt és ha leszögezzük, hogy a tánczene is jó volt, akkor egy magyar estély sikeréről szá­molhatunk be.

egyetlen táncoktatás amberg

Kiss Kál­mán 61 évvel ezelőtt Oszlopon, Vesz­­prémmegyében született, ban vándorolt ki Amerikába, 12 évig New­arkon, 20 év óta Maplewood, N.

Egy időben alelnöke volt a new­arki Magyar Bs. Egyletnek egyetlen táncoktatás amberg a St. Benedek Church-höz tartozó St. Ste­phen Egyletnek és amíg egészsége en­gedte, tevékeny munkás tagja volt a fentnevezett egyleteknek, melyeknek tagjai legnagyobb része Veszprém, Vas és Zalamegyéből kerülnek ki. Felesége, Bruckner Anna, kivel 32 évig élt min­taházasságban.

Hithü katholikus, kuruc magyar ember volt, akit egyenes jelleméért tiszteltek és becsültek. Kiss Kálmán 32 Franklin Ave. Temetése szombaton délelőtt volt 9. Joseph Church-be vitték ko­porsóba zárt tetemét, hol énekes gyász­misét celebrált lelkiüdvéért Father Gab­riel Steins és szentelte be koporsóját, mely után megindult a hosszú menet a Union, N. Orange, N. Ha valaki megérdemelte az ünneplést, az Sáry József, mert ittléte óta tudásával, szorgalmával kivívta ma­gának úgy az amerikai üzleti világban, mint közismert nagy cégének beltagja minőségében az elismerést Sáray Jó­zsefnek mindig az volt a főtörekvése, hogy a magyar névnek szerezzen be­csületet itt az idegenben.

Sáry József lelkes magyar ember, kitűnő családapa, kit szerető neje egy negyedszázad alatt 5 fiú gyermekkel ajándékozott meg, akiket gondos nevelésben része­sít és akik amerikai születésük dacára is büszkén vallják magukat magyarok­nak.

egyetlen táncoktatás amberg

Washington Camp Consul Conl­­manderje utján tolmácsolják a közked­velt házaspárnak. Ugyanis akkor esküdött örök hűséget bájos arájának, Kress Ir­mának, a newarki magyar kolónia egyik kedvencének.

Egyetlen táncoktatás amberg vőlegény Wittek Gusz­táv és neje fia, a szép menyasszony Kress György közismert népszerű hon­fitársunk és neje egyetlen leánya.

Az esketést Malasics József tiszteletes vé­gezte, ki gyönyörű beszédet intézett a fiatal párhoz. A menyasszony, a maid of honor és a koszorúslányok ruhái finom Ízlésről tettek tanúságot, a csokrok illata be­töltötte a fényben úszó templomot, a melyet a Kress és Wittek családok ba­rátainak sokasága töltött meg.

Az egy­házi szertartás után 7 5 terítékű nász­­lakoma volt a templom alatti nagyte­remben, mely a magyar konyha reme­ke volt. A South llth Street közelében Nt. Malasics József töltötte be, ki egy­másután szólaltatta meg a két öröm­­apát, Szentmiklóssy Bélát, a Wittek­­fiukat, Pfeffer Manó ügyvédet és Bur­chardt Józsefet, lapunk irodavezetőjét, kik szép beszédekben köszöntötték az ifjú párt, akik nászutjukról visszajövet Newarkon fognak lakni.

Kérjen árjegyzéket Phone: Biglow S31 — Paprika, mák.

Liptói túró. Here szalámi, tarho­nya, Zwack Unícum és más Im­portált árak raktáron Komoly társkereső ingyen esküvő. Cumberland Philadelphia, Pa.

A mai esti program attrakciója és főszáma Szabó Sándor, aki végkimerülésig birkózik Roland Kirchmeyerrel, az oklahomai vadem­berrel. Burns novellájá­ból, amely a szerző autóbiográfiája és megjelenése idején óriási feltűnést kel­tett. Ma­gyar Ref. Lélekemelővé óhajtjuk ezt tenni november án, va­sárnap délelőtt 10 órakor.

  1. Egyedülálló férfiak pforzheim
  2. Flörtölni definition

A templom­ban ünnepi istentisztelet, amikor a lel­kész alkalmi prédikációt tart. Ifjúsági, vasárnapi iskolai énekkarok közremű­ködnek alkalmi darabokkal. Erre a ne­vezetes ünnepélyre az egész gyülekezet az egyház szerveivel; úgyszintén az összmagyarság, a helybeli összes egyle­tekkel együtt szeretettel meghivatnak.

Kérve utóbbiakat, hogy a Magyar Ház­ban gyülekezve zászlóik alatt vonulja­nak fel a templomba, hol a hely fel lesz tartva a számukra. Külön meghívót senkinek sem küldünk. Este az iskola­teremben díszvacsora lesz 7 órai kez­dettel. Itt is program szerint megem­lékezés lesz Washington Györgyről. Er­re az esti ünnepélyre is mindenki meg­­hivatik. Az október hónap eléggé mozgalmas volt.

egyetlen táncoktatás amberg

Az istentiszteletek vasárnap és köznapokon megtartattak. Ezen kivül a Ref. Halloween Partyt pe­dig az iskolateremben. Ujborra az úri szent vacsora kiosztatott a híveknek. Szentjegyekről Kócs Andrásné gondos­kodott. Kegyes adományok összege ke­vés volt. November 6-án emlékeztünk meg a reformáció ik évfordulójá­ról.

Ekkor kereszteltetett meg Gere Sándor és Bodnár Zsuzsánna ref.

Но все-таки он - отец Никки". В голове ее начал созревать план. Николь осторожно выскользнула из постели и отправилась к шкафу, чтобы одеться. "Быть может, я не сумею помочь, но по крайней мере буду знать, что хотя бы пыталась это сделать".

Keresztszülők: Kovács Béla és neje Kocsis Juliánná. Megrendítő katasztrófa történt Vajta községben. Ko­vács József gazdálkodó minap este öszeveszett feleségével, szül.

A céged növekedésének titkát egy takarítónő mondta ki - egyetlen mondatban

Dobrovitzki Máriával és azt a nagyfejszével többször fejbesujtóttá. Az asszony ösz­­szeesett és a férj azt hitte, hogy meghalt. Erre elrohant lakásáról és a község határában levő egyik mezei kútba ugrott. Kovács holttestét a kutban megtalálták, felesége azonban felépült, mert sérülései nem voltak súlyosak.

Hasonlóhozzászólások