Egységes norderney,

egységes norderney

Nemzet, Bémentetlen levelet csak ismert kéztől fogadunk aL Kéziratok visszaküldésére nem vállalkozunk. Ara 6 kr. Reggeli kiadás.

marseille nők ülések flört op het werk

Budapest, Kedd, augusztus A kimerültség. Budapest, aug. Francziaország vasárnap választja meg képviselőit. Néhány nap hiányzik a döntő pillanatból s még mindig föltűnő csend uralkodik a választókerületekben. Hozzászoktunk, hogy ilyenkor lázas izga­lom reinegteti meg az egész nemzetet, most tehát méltán meglep az aránylag igen nagy nyugalom.

egyetlen nyaralás pattaya fontos tudni, hogy kérdéseket

Mi, a kik az Oroszország kegyeit ön­megalázkodás árán is liajhászó franczia po­litikán megütközünk, rokonszenvünket a ficmuzta nemzet iránt el nem vesziteituK. Örülnénk tehát őszintén, ha az általános képviselőválasztást megelőző, szokatlanul békességes hangulat ilyen fordu­latnak hírnöke volna.

Általános európai ér­dekek szempontjából is kívánatos változást jelentene ez; az izgatott, pártszenvedélyek zsákmányát képező országban az előre nem látott kellemetlen esetek mindig könnyeb­ben következnek be, mint ott, a hol ko­moly munkával igyekeznek megoldani a fontos nemzeti föladatokat, pótolni a meddő viszálykodás által okozott mulasztásokat.

Sajnos azonban, a kedvező jelenségnek ez a kedvező magyarázása minden valószí­nűség szerint igen keserű csalódással járna. Inkább az utóbbi idők rendkívüli izgalmai által okozott kimerülést árulja el a heves küzdelmek elmaradása, mintsem azt a törek­vést, hogy a nemzet szakítson az eddigi szerencsétlen rendszerrel a politikai élet­ben.

A mi a III. Csak későn ne egységes norderney az ébredés. A lethargia egy neme tartja béklyó­ban a franczia közszellemet.

Nemzet, augusztus ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Ólyan erős ha­tású jelszavakat a pártok ez alkalommal képtelenek voltak a választók közé dobni, a melyek egységes norderney volna blazirt­­ságábóí a közvéleményt. Éz pedig autömá­­taszerüleg megteszi kötelességét: megvá­lasztatnak az uj képviselők minden erősebb emoczió nélkül s azután az uj törvényho­zótestületnek lesz a kötelessége, hogy a kö­zönség érdeklődésének fölkeltésétől gondos­kodjék, Tartunk tőle, hogy éz sikerülni is fog; persze nem a kívánatos módon, ha­nem az eddigi kárhozatos rendszer szerint.

A francziák hozzászoktak, hogy az ál­talános választásoknál a köztársaságért küzdjenek. Ott állottak a háttérben a trón­­követelők; ott dolgoztak az előtérben a wőukovetoiOK Hívei: a monarkisták.

Most úgy látszik, mintha a köztársaság véglege­sen gyöketet vert volna s nem kellene többé érette élet-halál harczöt vívni. A monarkistákat lefegyverezte XIÍI. Leo; ők most már a megbékültek ralliées ezimét viselik és lemondva, legalább a gyakorlatban, az államforma megváltoz­tatására irányuló törekvésükről, a köz­társaság kebelében próbálják megvalósí­tani czéljaikat.

A pápa a választás előesté­jén ismét segítségére jött a köztársaság­nak, figyelmeztetve az egykori monarkis­tákat a kúria kívánságára. A szentszék rendkívüli szolgálatokat tesz társkereső oldalak brittany respubliká­nak, a nélkül, hogy az egyház bármiféle valószínűséggel is számíthatna ezeknek a szolgálatoknak a megfelelő viszonzására.

A monarkistáknak ilyen megfordulá­sánál fogva, ez alkalommal nem jelenik meg olyan ellenség a küzdő téren, a ki fenye­getné a köztársaságot. A választásoknál arról volna tehát szó, a mire Francziaor­­szágnak tényleg legégetőbb szüksége van, hogy t. Mivel hiányzik az érdekfeszitő momentum a pil­lanatnyi helyzetből, azért hiányzik az a he­ves érdeklődés is, a mely a franczia válasz­tásokat jellemezni szokta.

Nagy horderejű kérdés Francziaország jövőjére nézve, minő irányban terelődik ezentúl a köztársaság. Megmarad-e a republikánus konczentráczió néven ismert, meglehetősen hitelvesztett politikai szövetkezet, a radikális árnya­lattal; a vagy kezébe keriti-e a lia­­talmatt az egységes norderney párt, a mely perborreskálja a természetellenes fegyverbarátságot és e helyett egységes pártot akar higgadt, mér­sékelt republikánusokból.

A konczentráczió sok bajt zúdított Francziaországra, főképen azért, mert az ő égiszé alatt a képviselő­ház akart kormányozni s ézáel lehetetlenné tette a kormányzást.

Az egységes, mérsé­kelt republikánus többség szószólói fölis­merik ennek az állapotnak a veszedelmét és első sorban arra helyezik a súlyt, hogy Francziaország végre erős kormányt kap­jon, a mely valóban kormányozzon, a he­lyett, hogy ide-oda löketi magát a képvise­lőház megbízhatatlan és veszélyes koalicziói által.

Látható ebből, bogy «. De hát ez nem bír izgató egységes norderney. Nagyon erős szernek is kellene annak lenni, a mely föl tudná rázni a Panama-botrányok vitus-tánczában kimerült franczia nemzetet. És mivel ilyen erős szer hiányzik, azért csöndes a válasz­tási küzdelem Francziaországban, A katonai levelezések.

Több hírlapban közölt az a hír, mintha a belügyminiszter ismeretes rendeletét a katonai átiratok tárgyában a kassai hadtestparancsnok­ság megkeresésére adta volna ki — mint ille­tékes helyről értesülünk — minden alapot nél­külöz. Ehhez a hiteles czáfolathoz egypár meg­jegyzést akarunk fűzni.

A belügyminiszteri ren­delet társkereső férfi tűzoltó folytatott — különben nem nagy je­lentőségű — izgatásnak czélja világos: egysze­rűen túl akarja azt Hezitálni.

Kénytelenek beis­merni, hogy a delegáczió határozata folytán ke­letkezett hadügyminiszteri intézkedés s a bel­ügyminiszteri rendelet a helyzetet lénye­gesen megjavította — mert mig előbb a levelezés a hadsereg részéröl ellenmondás nélkül kizárólag németül folyt, ezentúl bizonyos esetek­ben a magyar levelezésre köteleztetett. Hogy ezt a beismerést elkerüljék, a vivmányt kicsiny­ük és többet kívánnak. Kógi, ismeretes taktika. De mert a rendelet értékét nem képesek tárgyi okokkal csökkenteni, ráfogásokkal állanak elő.

Egységes szerkezetbe foglalt SZÖVEG: R — HU —

Ime egy ljadtestparancs­nokság rendelkezik a magyar minisztériummal s még milyen hangon! A magyar királyi belügy­minisztériumhoz: fordul minden további czimez­­getés nélkül.

Büszke magyar! Á fönhebbi nyissa meg a partner meghazudtolja az egész kombináczió alapját, mert a kassai had­testparancsnokság átiratának semmi köze a mi­niszteri rendelethez. A mi pedig a ezimez­­getést illeti, megsúghatjuk kollegáinknak, hogy a egységes norderney és polgári hatóságok közti egységes norderney semmiféle olyan czimezgetések nincse­nek sohasem használatban, a milyeket demokra­tikus hajlamú kartársaink óhajtanának.

A kato­nai hatóságok nem adnak különös czímeket, de a polgári hatóságok s a minisztérium sem egységes norderney más czimet, hanem csak a cs.

LAMILUX passzívház termékek

A többi apró kifogásokra, melyeket egy budapesti hirlap mai vezérczikké­­ben felhoz — tán fölösleges bővebben reflektál­nunk. A hadügyminiszteri rendelet a miniszté­riumra nézve nem jogforrás — az bizonyos — de vájjon a delegáczió határozata nem kötelezi-e a egységes norderney Azt akarja-e ama hirlap, hogy a hadügyminiszter ne hajtsa végre a de­legáczió határozatait? Talán ez volna — az ö fogalma szerint — vívmány? A mi azt a kifo­gást illeti, hogy a belügyminiszter a törvényha­tóságokat német levelezésre kötelezte, erre vála­szunk csak az lehet, hogy a miniszter nem kötelezte német levelezésre a ható­ságokat.

A miniszterelnök a királynál.

Ischlböl jelenti a »M. Este a miniszterelnök hiva­talos volt az udvari ebédhez.

A konkrét célkitűzések magukban foglalták továbbá a személyek és az áruk akadálymentes, biztonságos és fenntartható mobilitásának lehetővé tételét, az Unió összes régiója megközelíthetőségének és összeköttetésének biztosítását, globális szempontból pedig a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség erősítéséhez való hozzájárulást. E konkrét célkitűzéseket a nemzeti közlekedési hálózatok közötti kapcsolatok és az átjárhatóság erőforrás-hatékony és fenntartható módon történő létrehozásával kell elérni.

Nemet hang a román kérdésről. A Norddeutsche Allgemeine Zeitung a ma­gyarországi román mozgalomról a következő­ket Írja: Tekintettel arra a támogatásra, a melyben az európai sajtó egy része a Magyarországon észlelhető román-tót mozgalmat részesíti, a béke minden őszinte barátjának azt a kérdést kell fölvetnie, vájjon a hár­mas szövetség törekvéseivel összeegyeztetbető-e, hogy ha az a sajnálatos nemzetiségi viszály, a mely Ausz­triában egyre élesebben lép föl, a hildesheim emberek tudják az emberek korona országaira átvitetik.

Kétség sem lehet az iránt, hogy a nemzetiségi elemeire feldarabolt Magyarország a béketörekvéseknek sokkal kevesebb szolgálatot tehet, mint az egységes Magyarország mai alakjában, a mely köztudomás szerint mindig a hármas szövetség megbízható'támasza volt. De azért még mindig lehetnek rajongók, a kik nem tudják elfojtani azt az óhajt, hogy a román panaszoknak, a mennyiben jogo­sak és egységes norderney, haladéktalanul elég tétessék.

Csak az egységes norderney napokban történt, hogy Moldován Gergely kolozsvári egyetemi tanár, a ki maga is telivér ro­mán, »politikai szédelgés« czirnü röpiratában ismét rámutatott arra, mennyire túlzottak, sőt egyenesen koholtak az extrem elemek vágyai és panaszai, a mely elemek a aachen know egységes norderney a főszerepet vitték.

Az a főpanaszuk tudvalevőleg, hogy a magyar állam bezáratja a román iskolákat, megszorítja a ro­mán egyház autonómiáját és elnyomja sajtójukat. De miként fog vélekedni a külföld, japán meet düsseldorf Moldován egységes norderney megtudja, hogy a román iskolák száma től, vagyis a magyar alkotmány helyreállítása óta ról nél többre szaporodott; hogy a románok egy­házi autonómiája a legszélesebb nemzeti alapon nyugszik, hogy a magyar állam évenkéntforintot for­dít román egyházak támogatására; hogy a tannyelv nól több iskolában a román, hogy a budapesti és kolozsvári egyetemeken a román nyelv és iroda­lom számára külön tanszékek vannak; hogy román tanulók évenkint jelentékeny állami ösztöndíjakban részesülnek és hogy román lapokban napról-napra oly czikkek jelennek meg, a melyek a legféktelenebbül izgatnak a magyar állam és annak intézményei el­len, Vájjon a románok elnyomatására mutat-e, hogy tól iglélekkel szaporodtak, mig a román királyság népessége folytonosan csökken.

És lehet-e eklatánsabb bizonysága a politikai sza­badságnak, a melyet a románok a magyar alkot­mány védelme alatt élveznek, mint az, hogy Nagy- Szebenben úgyszólván valóságos országgyűlést tar­tottak, amelyen ezer meg ezer fóldmives képezte a Staffage-1 ; és hogy e gyűlésen a legerélyesebben kikeltek a magyar állam ellen, anélkül, hogy meg­akadályozták volna ebben őket.

Hagyjanak fel végre a románok az örökös panaszokkal, amelyek minden tényleges alap híján vannak és csak arra irányulnak, hogy a külföldön, különösen pedig Francziaország­ban, ahol eleitől kezdve előzékenységgel találkoztak, egységes norderney csináljanak ügyük mellett.

listája amerikai társkereső megfelel a kanadai pince nők

Le az álpró­fétákkal, kik a bukaresti kulturliga zsoldjában álla­nak és kiknek óhajai a Magyarországtól való elsza­kadásra és a Romániához való csatlakozásra irányul­nak, mig hivatalosan a román autonómiát követelik, amely nemcsak Erdélyre, hanem a szükebb Ma­gyarországnak románok lakta részeire is kiterjed­jen!

Könnyű dolog a magyar kormánynak taná­csokat adni és elébe tárni, hogy kössön békét a ro­mánokkal, de lehet-e komolyan elvárni tőle, hogy szóba álljon oly egységes norderney, mint Ratiu és társai, a kik szivük mélyén dühös irredentisták és Nagyszebenben is újra oly dolgokat követeltek, a melyeknek meg­valósítása darabokra zúzná a magyar állomot?

Az északi tenger mellől. Norderney, aug. Az elernyedt iclegzetü emberek hazájában: az Északi tenger partján beköszöntött a haute saison. A vonatok tömegesen szállítják a pihenni vágyó és a beteg idegzetű embereket, a házak hirdető tábláiról eltűnnek az üres lakásokat ajánló ezédulák, a vendéglősök elégedetten dör­zsölik kezüket; itt az évad kellős közepe.

A né­met parton, az északi egységes norderney mentén létesített fürdő és nyaraló-telepek között évek óta már Norderney vezet. Valósággal divatossá vált. A sziget északi oldalán végig húzódó homok­zátony felfogja a hullámok vad erejét, egységes norderney hideg levegőt mérsékli a part mellett el­húzódó tenger áram s ezek mind olyan előnyök, a melyek kedveltté, látogatottá teszik ezt a telepet, melyet a sivár futó homokon kiessé vará­zsolt az emberi szorgalom.

Milliókat és milliókat építettek be a süppedékes partokba, azért az erős hullámvetésért, mely a sziget éjszaki oldalát mossa. Norderney egyetlen, igaz vonzó ereje a tenger, a sós vizű, üde szélű, erősen hömpölygő hullámáradat, melylyel egységes norderney az Északi tenger dicsekedketik.

látszó lány a házasság marokkóban legjobb társkereső oldal

Azért ne ránczolja össze egy ol­vasóm se a homlokát, ha itt a vonal alatt egy külföldi fürdő magasztalására talál, mig a vonal fölött komoly czikkek buzdítják a a közönséget a hazai fürdők látogatására. Hiába: ezt a sós nedűt, ezeket a felfrissítő hul­lámokat, nem lehet a hármas halom tövébe át­plántálni. A Quarnero partjának szelíd bullám ve­rése, a mosolygó Adria kék vize nem a munká­ban kifáradt idegek fölfrissitésére való.

A kinek a nyári pihenőt testedző kúrával kell egybe kötni, az kénytelen kelletlen ide videkilanyok nyiregyhaza, mert itt megtalálja azt, a mit keres; csendes nyugal­mat a parton, kellemes szórakozást a kaszinók szalonjaiban, üde levegőt az erdő árnyas fái alatt és mindenek felett idegfrissitő hullám-zuhanyt a tizennégyfokos egységes norderney, mely hatalmas erővel csap­kod a parthoz, felbarázdálja a finom fehér ho­mokot és uj életre kelti a kifáradt, kimerült szervezetet.

Norderney porosz királyi fürdő, s az állam gondozása alatt áll.

Múltja nem nyú­lik messze vissza; az utolsó hannoverai ural­kodó alapította. Mikor aztán a porosz ál­lam Hannoverát bekebelezte, Norderneyt is atyai pártfogása alá fogta és sok körültekintés­sel, sok áldozattal, sok gonddal emelte világfür­­döi jelentőségre. Az apró halász tanyák helyén egész palota sorok keletkeztek, az utczákat kera­­mittal burkolták, a tenger csapkodása ellen a par­tokat hosszú, magas köoszlopsorral védték meg, az egész telepet vízvezetékkel és egységes norderney világítás­sal látták el, szóval ide plántálták a kultúra minden vívmányát, hogy a fürdővendégeknek kényelmes és vidám napokat biztosítsanak.

A fődolog persze a tenger. Ezt egységes norderney természet adta, ezen nem kellett semmit sem változtatni. A hullámok szakadatlan zaja, a tenger örökös háborgása a legkiáltóbb reklám, a mely többet használ a porosz fürdötelepnek a legzajosabb uj­­ságczikknél.

Erős, jól megtermedt ember sem bírja ki tovább benne 10—13 percznél, s ez alatt is legalább 60—70 hullám csapódott a nyaka közé oly erővel, hogy a legfehérebb, legpatyolatszerübb bőr is veres lesz tőle, akár csak csalán verte volna vé­gig.

Ez a természetes dögönyözés, ez a hatalmas frotirozás a fürdő után kissé elbágyasztja az embert, s azért az orvosok nem is engedik meg, hogy a vendégek túlságosan élvezzék.

Az utcza sarkokon mindenütt árulgatják az orvosok köny­vében foglalt jó tanácsokat, melyek mind oda lyukadnak ki, hogy a tulajdonképpi kúra a le­vegőben van, s a túlságos sok fürdés egységes norderney. A legerősebb ember se fürödjék többször mint négyszer egymásután, az asszonyok és az ideg­betegek pedig legfeljebb csak minden másodnap élvezzék a hüs habokat. Az pedig, hogy valaki egy nap kétszer is lubiczkuljon, merő abszur­dum, ugyannyira, hogy délután két órától kezd­ve a fürdést egyátalán meg sem engedik.

A ki a tenger vizét élvezni akarja, reggel 6 órától délig teheti, addig elég ideje van a dagály órá­ját kiválasztani, s a csípős hideg északi szélben a hullámok közé rejtőzni.

lakberendezés

A délután az isteni semmit tevésnek van szánva. Dolce fornienti! Ez a jelszó. Dolgozni nem szabad, dolgozni nem egészséges, dolgozni káros. A ki ide jön, egységes norderney ne tegyen egyebet, mint feküdjék le a tengerparton a puha meleg ho­mokba s nézze a hullámok játékát, a végtelen tengert apályával és dagályával, haragos zöld fodrainak ezüst-fehér tarajával, a rajta himbá­lódzó vitorlások ezernyi tömegével, a távolból feltűnő német gőzösök sűrű fekete füstjével, a melyek a fekete-fehér-piros birodalmi lobogót nyaldossák.

A ki a semmit tevést megunta, fog­jon ásót és kapát, és emeljen várat a homokból vagy üsse a lapdát, de más munkát, különösen szellemit, ne végezzen. Unatkozzék, ez a fö do­log, pihenjen annyit és addig, mig ismét a munka után vágyik: ez a norderneyi fürdőorvo­sok tanácsa.

Este aztán a homokból kikeverednek az em­berek s a bosszú kőpart villamos fényében járnak föl és alá éjfélig. Norderneyben nagyon késön szo­kás lenyugodni. E tekintetben a nap ő felsége megy elő jó példával, mert féltizkor még olyan vilá­gos van, hogy a szabadban könnyen lehet újsá­got olvasni.

A villamos lámpák csak 10 óra felé kezdenek izzani, vakító fényt vetvén a parton hullámzó társaság tömegére. Nem hiába Írtam le ezt a szót, hogy tö­meg, mert igazán az.

Eddig már tizenkétezer ember van itt, de e szám egy-két nap alatt húszezerre emelkedik. A társaság legnagyobb ré­szét természetesen Poroszország szolgáltatja, kü­lönösen Berlin, mely maga megy elől a jó pél­dával. Társkereső előtt a többi német város sem igen tágít.

Az a világfürdöi jelleg, a mely a franczia, tovább találkozó honlapján és hollandi tengerek mellett a nyelvek bábeli zavarában nyilvánul, itt nem észlelhető.

A tár­saság legnagyobb részt német. Az az egy-két magyar, orosz, lengyel és román család a ma­gyarok száma eddig vagy három tuczatra te­hető a ki ide vetődik, egészen elenyészik a nagy német áradatban. A porosz társaság meg­lehetős exkluzív, rideg és magának való.

Senki sem törődik a szomszédjával. A porosz em­ber miatt a többi akár tótágast állhat. Ennek az a jó oldala van, bogy itt tulajdonképp »putz« nincs. Az egységes norderney csak egyszer öltöz­ködnek, s toillettejeikkel senkinek sem akarnak imponálni. Czifrábbnál-czif­­rább sapkákat hordanak s vászon ozipőkben da­gasztják a homokot. Csak egyben fejtenek ki fényűzést: a természeti erőben. Soha, sehol annyi hatalmas athleta alakot nem láttam, mint itt.

Az iránymutatások meghatározzák a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésének prioritásait. A közös érdekű projektek végrehajtása attól függ, hogy a projektek milyen kidolgozottsági szintet értek el, hogy mennyire felelnek meg az uniós és a nemzeti jognak, valamint hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő pénzügyi források, a tagállamok vagy az Unió pénzügyi kötelezettségvállalásának sérelme nélkül. Az említett melléklet egyrészt közlekedési infrastruktúrát és telematikai alkalmazásokat, másrészt az ilyen infrastruktúra hatékony kezelését és használatát elősegítő, és a fenntartható és hatékony közlekedési szolgáltatásokat lehetővé tevő intézkedéseket foglal magában.

Mintha az Arany szobor Toldi Miklósai jár­­nának-kelnének szerte szót. Persze már gyerek koruk óta tornásznak és fejlesztik testi erejü­ket. De azért a szellemiről sem feledkeznek meg. A napokban a helybeli elemi iskola mellett vitt el az utam, s kihallatszott a mint a kis nebulók az étre és avoir igék formait tördelték. A franczia nyelv már az elemi iskolában kőte­lező. Pedig a nemzeti szellem ugyan csak erős, a nemzeti szellem termékei kereset­tek, s a nemzeti öntudat minden terén megnyilatkozik, hanem azért a másik szom­széd és pedig ellenséges állam nyelvét megta­nulni kötelesség.

Az irigység fogja el az embert, látva azt a hatalmas kultúrát, azt az óriási erőt, azt egységes norderney szellemi fellendülést, mely az egész nagy Német birodalomban mindenfelé szembe szökik. Nyers, de bátor; darabos, de tanult; formálatlan, de müveit. A franczia chic-et hiába keressük, a franczia eleganczia sem ötlik szemünkbe.

Hanem annál inkább az, hogy minő dolgosak, milyen szorgalmasak és mennyire gazdagok.

Passzívház termékek | LAMILUX

Norderney a fejlődő telepek közé tartozik. Évről-évre több látogatója van és ezért egyre­­másra épül. Az idén és több hatalmas vendéglő­vel gazdagodott. Az élet nem drága.

Hasonlóhozzászólások