Ismerkedés eisenach. Mária szász–weimar–eisenachi hercegnő (–) – Wikipédia

Türingia és Szászország

Navigációs menü

Szállás Kétágyas, fürdőszobás szállodai szobákban. Bu­da­pest­ről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Szállás Erfurt kör­nyé­kén 3 éj. Nekünk magya­roknak is fontos ez a hely, hiszen II. András királyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet a szegé­nyek jóte­vője itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevé­keny­sé­gének a követ­kez­ménye, hogy Euró­pában ő a kö­zép­ko­ri magyar törté­nelem legis­mertebb szemé­lyisége.

Útmutató a Wartburg vára Németországban

A várkastély pompás dísz­termei közül kiemel­kedik az Erzsébet-lakosztály, ahol gyönyörű moza­ikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­termek közös bejá­rása után le­he­tő­ség lesz a várkastély párat­lanul gazdag kincs­tá­rának meg­te­kin­té­sé­re.

ismerkedés eisenach

Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton ben németre fordí­totta a Bibliát. A déli órákban sétát teszünk Eisenachban Johann Sebastian Bach szülő­vá­rosábanmajd rövid sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Schmalkaldenbe.

Mária szász–weimar–eisenachi hercegnő (1808–1877)

Ez a kisváros a Türingiai-erdő nevű hegység déli lábainál fekszik. Az óváros épüle­te­inek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a láto­gatók hamar bele­sze­retnek ismerkedés eisenach a bájos tele­pü­lésbe.

A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd a Türingiai-erdőn keresztül vissza­uta­zás a szállodába. Weimar főleg gazdag kultu­rális örök­sé­gének köŽszön­he­tően világ­hírű, az irodalom, a zene, a művé­szetek városa.

A közös ismerkedés a portugál nők után sza­bad­idő, le­he­tő­ség a hercegi kastély pompás dísztermek, páratlan műkin­csek meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tarto­mány fővá­rosába. Sokak szerint a 16 német tarto­mányi főváros közül Erfurtnak van a legszebb belvá­rosa, számtalan gyönyörű épület megma­radt az elmúlt évszá­za­dokból, egyfajta szabad­téri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges neve­ze­tesség a Krämerbrücke a Szatócsok hídjamelyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sorakoznak.

Összefoglaló az utazásról

A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve le­he­tő­ség az Ismerkedés eisenach meg­te­kin­té­sé­re. Az Egapark Német­ország egyik leg­na­gyobb és egyik legszebb tema­tikus virág­os­kertje. Egy kis ízelítő a látni­va­lókból: japán­kert, rózsás kert, szobor kert, óriási üvegház benne kaktuszok, orchideák, trópusi növé­nyek, pillangók, hüllők stb. Útközben megállunk a Szász-Anhalt tarto­mányhoz tartozó Naumburgban.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Ugyan­akkor érdemes a városban is egy sétát tenni ide­gen­ve­ze­tőnk­kel szép főtér, han­gu­la­tos polgár­házak, kü­lön­le­ges plé­bá­nia­templom. Lipcse Szász­ország második leg­na­gyobb városa. A belváros gyöngy­szeme a régi város­háza pompás rene­szánsz épülete. A közös program után lesz sza­bad­idő is, majd utazás a drezdai vagy Drezda környéki szállodába 4 éj.

Drezda pár száz évvel ezelőtt Európa egyik virágzó művé­szeti központja volt, az Elba Firen­zéjének is nevezték, világ­hírű művészek alkottak a városban.

ismerkedés eisenach

A város­néző séta fő attrakciói a követ­kezők: Staatsoper Állami OperaházHofkirche kato­likus kated­rálisResidenzschloss az ural­kodó kastélyaFürstenzug a szász ural­kodók felvo­nulása — méter hosszú frízBrühl-terasz az Elba felettFrauenkirche Német­ország leg­na­gyobb barokk temp­lomaKultúr­palota oldalán az NDK-fal stb. A város­néző séta után a Zwingerbe láto­gatunk. A palota­együttes a német barokk egyik mester­műve, képtára Online nők találkozik az egyik legran­go­sabbnak számít.

Utazás leírása, tudnivalók

A belépő­jegy érvényes a Zwinger porcelán múze­umába is gyönyörű meisseni és távol-keleti porce­lánok. Ezt követően le­he­tő­ség lesz a Residenzschloss egy-két kiállí­tá­sának meg­te­kin­té­sé­re pl. Neues Grünes Gewölbe — dísztárgyak, ipar­mű­vé­szeti kincsek hihe­tet­lenül gazdag gyűj­te­ménye.

ismerkedés eisenach

A késő délutáni órákban sza­bad­idő Drezdában, ezalatt az érdek­lő­dőkkel egy kis buszos kirán­dulást teszünk a Drezda melletti Radebeulba, ahol Karl May, a híres író házát és kertjét nézzük meg érdekes kiállítás az íróról és az észak-amerikai indi­ánokról. Német­ország egyik legszebb tájegy­sége ez, gyönyörű folyó­völ­gyekkel, jelleg­zetes formájú táblás hegyekkel és fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mé­nyekkel.

Tartalomjegyzék

A Szász-Svájcban tett köruta­zá­sunk egyik fő állo­mását Königstein hatalmas felleg­vá­rának meg­te­kin­té­se jelenti. A vár falairól pazar kilátás nyílik az Elba völgyére. Innen tovább­uta­zunk a Bastei lenyű­göző szikla­vi­lá­gába. Külön érde­kes­sége ennek a terü­letnek a kö­zép­ko­ri szik­lavár. Mind Königstein vára, mind a Bastei könnyen megkö­ze­lít­hető idősebb utasaink számára is.

A nap hátra­lévő részét a Pillnitzi kastélyban és szép ismerkedés eisenach töltjük.

  1. Élete[ szerkesztés ] Származása és gyermekkora[ szerkesztés ] Mária szász—weimar—eisenachi hercegnő családja weimari várkastélyában jött világra
  2. Útmutató a Wartburg vára Németországban
  3. Félpanziós felár:
  4. Mentes találkozó brive
  5. Ismerősök chiemgau
  6. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Ezt az Elba-parti nyári palota­együttest a leghí­resebb szász uralkodó, Erős Ágost épít­tette a szeretője számára. Az Elba-parti városról minden­kinek Európa legelső és leghí­resebb porcelán manu­fak­tú­rája jut eszébe, de a gyönyörű óváros műem­lékei is párat­lanok.

  • Türingia és Szászország
  • Türingia és Szászország | TravelPlaza Utazási Iroda

Séta az alsó­vá­rosban, majd lifttel felme­gyünk a felső­vá­rosba, ahol megte­kintjük a pompás gótikus szé­kes­egy­házat és annak múze­umát. Ezt követően sza­bad­idő, ezalatt ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség lesz az Albrechtsburg az egykori válasz­tó­fe­je­delmi várkas­tély nagy­szerű belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re.

Idő: Kedvező elhelyezkedése közlekedési szempontból a régi német és európai kereskedelmi utak kereszteződésénél, egy korai és messze terjedő piaci és kereskedelmi forgalom és egy fejedelemség létrehozása elősegítette, hogy Erfurt Türingia tartomány fővárosává fejlődjön. De nem csak a koronázott fejek és kereskedők találkoztak itt egymással, hanem a kultúra és az irodalom, a lélek és a papság, és az erfurtiak a világ minden tájáról érkező vendégeikkel. Szász-Svájc pedig a természet romlatlan szépségéről híres.

Kora délután a porcelán manu­fak­tú­rával ismer­kedünk a porce­lán­ké­szítés bemu­tatása, múzeum, vásár­lási le­he­tő­ségmajd tovább­uta­zunk Freiberg váro­sába. Freiberg az Érchegység lábainál fekszik, a közép­korban az itt bányá­szott ezüstnek köszön­he­tően Szász­ország leg­gaz­da­gabb városa volt.

Erre a gazdag­ságra emlé­keztet a gyönyörű Miasszo­nyunk-szé­kes­egy­ház, melynek nagy ne­ve­zetes­sé­ge a tulipános szószék. A bánya­városi múlt örök­sége a városi kastélyban talál­ható hihe­tet­lenül gazdag ásvány­kiál­lítás Terra Mineraliamelynek meg­lá­to­ga­tá­sá­ra szintén lesz le­he­tő­ség. A város a II. Parship társkereső során egy rövid időre átkelünk majd a Neisse folyó hídján a szom­szé­dos lengyel városba, Zgorzelecbe is.

A késő délelőtti órákban indu­lunk hazafelé.

ismerkedés eisenach

Érkezés Buda­pest­re és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban. Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függvé­nyében felcserélődhet. A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és ismerkedés eisenach felsorolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár: A

Hasonlóhozzászólások