Ismerősök mannheimer holnap

ismerősök mannheimer holnap

Az ítélethirdetés előtt [aug. A Pesti Hírlap saját tudósítójának távirata.

ismerősök mannheimer holnap

Városszerte izgatottan várja mindenki a holnapi ítélethirdetést. A megyeház előtt egész napon át csoportok képződnek kíváncsiságból, kik biztos hírt szeretnének tudni a bíróság megállapodása felől.

Mikes Éva - Holnap, ki tudja holnap

Különösen azokat, kik a megyeházból jönnek, ostromolják kérdésekkel, de hiába, mert habár kétségtelen, hogy az ítélet már meg van hozva és csak az indokolás nincs még véglegesen megállapítva, és habár több mint valószínű, hogy az ítélet minden irányban fölmentő lesz, egészen bizonyosat ma még senki sem tud a bíróság tagjain kívül, tőlük pedig legtávolabb célzás sem szivárog ki a közönség közé.

Hogy zavartalanabbul tanácskozhassanak, nem is a törvényszéki helyiségekben, hanem az elnök lakásán szoktak összegyűlni és naponként több órán jobban megismerni jobban tanácskozni. Az a hír is el van terjedve, hogy nem hirdetik ki holnap az ítéletet, mert a bíróság nem készülhet el az indokolással; ez azonban kevés valószínűséggel bír. Némely budapesti lapban katonaság ismerősök mannheimer holnap, csendőrség szaporításáról világgá bocsátott hírek - mint biztos forrásból értesülök - teljesen alaptalanok.

Már az antiszemita körök is el vannak rá készülve, hogy a vádlottakat fölmentik, és minden reményöket a dadai hullára vonatkozólag újabban fölmerült, állítólag igen fontos adatokra helyezik. A szerk.

Az itteni evangélikus lelkésznek, kiről egyik budapesti lap azt írta, hogy Eötvösnek szerencsét kívánt védbeszédéhez, be akarták verni az ablakait, de szándékuktól elállottak, miután a lelkész megcáfolta a kérdéses lap hírét. Ma délután a vádlottak nejei tisztelegtek Eötvösnél, hogy hálájukat nyilvánítsák a ismerősök mannheimer holnap.

Eötvöst különben is minden oldalról elhalmozzák üdvözlő levelekkel, táviratokkal és virágküldeményekkel. Szalay magánvádlónak pedig az antiszemita érzelmű nyíregyházi nők készülnek ovációt rendezni. A föntebb említett új adatok a dadai hulláról a Függetlenség következő tegnapi keletű sürgönyére vonatkoznak: Szalay Károly magánvádló meglepő adatok birtokába jutott a Csonkafüzesben feltalált dadai hullát illetőleg.

ismerősök mannheimer holnap

Körülményesen ismeretes, hogy kié volt a hulla, ki kerítette és szolgáltatta bűnpalástolás céljára. Nevek, helyek, napok összevágóan felderítik e gyalázatos üzelem eredetét.

A hullacsempészés más vérlázító bűnténnyel van összeköttetésben. Az, ki a hullakerítésben segédkezett, megölve találtatott a hullaúsztatás idejében. Hatóság ismeretlen emberek által való megöletést konstatált.

A csempészésnek orvosi előkészületei, a végrehajtás és preparálás megdöbbentő részletűek. Két adat beszerzésére most tétettek meg a szükséges lépések.

ismerősök mannheimer holnap

Beszerzésük után Szalay magánvádló azonnal megteszi főljelentését. Bizonyos továbbá, hogy Móric szándékosan hallgatta el vallomásában atyjának a gyilkosságban való bűnrészességét. Védők óvakodnak ezt feszegetni; még Szalay nyílt föltevése után is hallgattak erről.

Móric most már mindent elmond, a gyilkosság képe így kiegészítődik. Szalay kedvezőtlen ítélet esetén Móric megesketésének elrendelését és a vizsgálat kiegészítését fogja kérni föllebbezésében.

Mikszáth Kálmán: CIKKEK ÉS KARCOLATOK II.

Az ítélet kihirdetése [aug. Saját külön tudósítónk távirata. Már tegnap estefelé kiszivárgott, hogy az ítélet minden irányban felmentő lesz, s a bíróság kételyei pusztán az indokokban lesznek kifejtve.

A felmentő ítélet híre nagy örömriadalt okozott zsidó körökben. Csoportokká képződtek az utcákon, s többnemű lakomákat és tüntetéseket terveznek a védőknek és a szabadon eresztett vádlottaknak.

ismerősök mannheimer holnap

Védők lebeszélik e tervükről, s sietnek azt megakadályozni. A keresztény lakosok lehető nyugalommal várják az ítélet kihirdetését. Az alispán, kiről azt hiszik, hogy már tudja az ítélet indokait, egész ostromoknak van kitéve, mert a bíróság hallgatag tagjaitól kérdezősködni nem mernek.

MINDENKINEK IGAZA VAN - PDF Free Download

A legkisebb rendzavarás sem fordult elő. Nyíregyháza, aug.

Stréhuber5 igen szíves volt velem […] jó reményekkel kezdem ez új szemesztert.

Már tíz óra körül nagy néptömeg gyülekezett össze a megyeház előtt levő körülláncolt téren. A ismerősök mannheimer holnap ítélet már széltében el van terjedve, de azért nem hisznek a saját fülüknek sem, hallani akarják ünnepélyesen kihirdetve. Az őrök alig bírják feltartóztatni a ismerősök mannheimer holnap, hogy túlságos számban ne hatoljon a terembe. A lapok tegnapi kalandos hírei az új bűnszálak felfedezéséről, nagy hitelt találnak a népnél, s enyhítik a fölmentő ítélet miatti elégedetlenséget.

Kevéssel tizenegy óra előtt bevezetik a vádlottakat a terembe, kiket erős fedezet alatt hoztak át a nagy piacon. A vádlottak közönyös, úgyszólván hetyke magaviseletet tanúsítottak, kivévén Schwarzot és Jungert, kik sápadtak voltak, és kimerülteknek látszottak. Pont tizenegy órakor beléptek a bíróság tagjai a terembe. Mindnyájuk arcán ünnepélyesség volt és nyugalom.

Account Options

Mély csendben kezdte olvasni Korniss az ítéletet. Az úgynevezett »antiszemita padok« a teremajtó mellett nagyobbára elvesztették régi gazdáikat, egészen új alakok ültek ott ma.

Végre elhangzott az »Őfelsége a király nevében«, s azután jött a tizenöt vádlott nevének, életkorának stb. Egy hang a terem baloldalából: Szegény állam! Csakhogy az volt a fátum, hogy ennek a pörnek a legeslegutolsó porcikája is érdekes legyen. Ki van már mondva a fölmentő ítélet, de azért az érdek most se csökkent, sőt most támad még csak síri csend. Még a lélegzetét is elfojtja minden ember. Halljuk az indokokat.

  • A délmagyarországi német községek, lakóik s ezek szokásai.
  • Találkozik albán nők

Hasonlóhozzászólások