Kislemez heiligenhafen, Emaille Tasse Heiligenhafen

Pesti Hírnök, Ő Felsége a király egész­ségi állapotában csekély javulás állott be, ereje né­mileg növekedett.

Referenciák

Hamburg, «léc 5. A porosz kormányrendszer ellenben idegen a schleswig-holsteiniak előtt, sőt hajlamaikkal ellenke­zik, és ezért az annexióra célzó propaganda sike­reden marad.

idősek társkereső nürnberg

A lapok kiválólug Scho f­­f í 1 d tábornok megérkezésével foglalkoznak. Bizo­­uyosnak látszik, mikép ez utóbbi még nem adta hi­­vatalosanjtudtul, hogy missioval van megbizva. Gablenz tábornagy pro memóriát küld Bécsbe, Man t e u f f e 1 tábornok szigorú eljárást kivált foganatosíttatni a sckleswigi lapok ellenében, és Hohenlohe- Sigmaringen herceg kairói útjában Bécsbe érve, állítólag egy ma­gas állású személyiségnek Schleswig-Hol­­steinra vonatkozó levelét nyújtotta át.

Franciaország egy diplomatát fog oda küldeni Lalemagne gr.

First Uponor Comfort Panel project in Hungary An office building, where proper comfort is provided for doing your job The commercial buildings provide more or less limited space as the workplace for people. Therefore cooling the air is an important factor in maintaining their comfort during their stay. In order to keep the daily work undisturbed, the system used should be installed easily, should be efficient economically, and should be hygienic.

Ausztria az intermmcia­­tura egyik tagja által lesz képviselve, kinek oldala mellé valószínűleg az ottani követségi orvos is fog adatni. Pest, dec.

amikor flörtöl beszélni, mi

Hűvös idó, a hévmérö 6° R, Á a h o n a üzlet. A kereslet állandóan csékély; az összes forgalom a búzában miut­­egy 3— in. Bomb a » valamivel nagyobb lelendöség, az árak változatlanok. Ezüst: Bécs, dec. Az alsó ausztriai tarto­mányi gyűlésen a majoritásnak a septemberi manifestumot ostromló felirata 46 szavazattal 10 ellenében elfogadtatott. Kolozsvár, dec.

társkereső egyetlen portugál nő

Az országos ülés­ben gróf Bethlen János indítványára, többen, különösen a magyarok közül eláltot­­tak a szótól. Schaguna javaslata mellett szólották Móga, Bohatidu, Gaitinu. Az unió flört hívások zajos tetszés közt rossz vagyok flörtöl C o n r á d fényes beszédet.

Ladesäulen in Sopron, Ungarn

H o s­­s z u a Zeyk-inditványhoz hozzá toldani kislemez heiligenhafen azt: hogy a románok követelései a magyar országgyűlésnek az unió-cikkely re­­visiója alkalmával, együtt előterjesztessenek. Szavazásra kerülvén a dolog, Rannicher és Schaguna indítványa kisebbségben marad. Legközelebbi ülés szom­baton, bizottmány megválasztása végett, mely a feliratot szerkezteni fogja.

Kiel, dec. Nyílt tér.

Függetlenség,

Azonban addig is, mig a törvénytől a visszator­­lást és védelmet megnyerném, hazug, rósz akaratú rágalomnak nyilatkoztatom ki azt, hogy általam vagy nevemben megvesztegetés, itatás, etetés, s túlságos Ígéretek által szereztetett volna meg bár egyetlen egy szavazat is.

Ha törvénytelen eszközök használtattak fel, azokban nem én, és nem az én választóim, hanem éppen azok.

Hivatalos állásukat is szintén a legbotrányosabb és törvénytelenebb visz­­szaélésre használták fel némelyek. A szekcsöi jegyző a község pecsétjével ellátott szavazati jegyeket osz­togatott ki, s a néppel elakarta hitetni, hogy ha Szci­­tovszkyra nem szavaznak, a telkesek 2 forint bírsá­got fizetnek, a háztulajdonosok három napon követ törnek büntetésül.

És midőn ennek dacára is az én lobogómat tűzték ki, az elöljáróság tizenhat embert elfogatott, 8 Mohácson börtönben tartatott, mindad­digmig Szekcsö nagy része be nem ment, és azt nem kérte, hogy az eifogottakat szabadon bocsás sák, vagy őket is zárják el. A somberekiek közül szintén többeket elfogattak és Mohácsra vitettek ; s ott egy ablaktalan büdös börtönben, melyet hallatlan kegyetlonséggel kitisztítani se engedték, tartották; innét pedig Pécsre vitték őket börtönbe, hol mai na­pig is elzárva vannak.

Dj ez még nem volt elég, hanem a midőn a választás megtörtént, és Boly mező­város választói haza térve, pártomat jelvényzö tollái­kat gyermekeiknek átadták, — s ezen gyermekek toliakkal az iskolában megjelentek, őket Boly kislemez heiligenhafen altanitója sorba vérig verte.

Én e tényállást a maga valóságában Írtam meg, s választóim érdekében a szükséges lépéseket meg is fogom tenni, hogy a hivatalos állással visz­­szaélök elveszítsék kedvöket a népet szabad válasz­tási jogában törvénytelen eszközökkel és kislemez heiligenhafen korlátoln'.

Ebből Ítélje meg az olvasó közönség, hogy melyik fél használt fel törvénytelen eszközöket?

forradalmi társkereső

A válasz­tás eredménye már tudva van; akár tetszik, akár nem annak a pártnak, mely dict jobb megismerése intelligentiának nevezi; de azért törvénytelen eszközökhez folyamod­ni is jónak látta; a követ 9'ed többség által megválasztva én vagyok, s nem tetszésük kifejezése, a tiltakozás hírlapi tudósításban zajt csinálhat, de az országgyűlési igazolás után majd illő jelentéktelensé gére le fog szállíttatni.

Különben addig ia igazolásomul itt közlöm a választó községek elöljáróitól részemre kiállított bi­zonyítványokat. Kelt Budán, nov. Mi alólirt elöljárói és esküdtjei, valamint vá­lasztói, polgárai a Baranyamegye mohácsi válasz­tókerület egyes községeinek, adjuk tudtára'minden­­kinek, szabadon és függetlenül, önkénytes jó szándé­kunkból, lélekismeretes öntudattal s online társkereső burkina nyílt­sággal, hogy kislemez heiligenhafen mi alólirottak, sem tudtnnkkal bár­ki is ismerőseink vagy közsógünkbeliek közül Dr.

Siklósy Károly követjelölttöl sem egy fillért, sem egy ital bort nem kaptunk, de el sem is fogadtunk volna, és ki kislemez heiligenhafen állítani meri, hogy akár ö, akár meg­hatalmazottja bennünket pénzzel megvesztegetett vagy leitatott, az becsületünknek aljas rágalmazója. Mi Siklósy Károly urat, mint választókerületünk szü­löttjét, becsületes jelleme, független állás1kinyi­latkoztatott politikai elvei következtében bárki előtt is megválasztottuk volna.

ismerkedés a muzulmánok

K ö 1 k e d község elöljárói, S z a b a r község bírája és esküdtjei. I z s é p i község birája és esküdtei.

B a b a r c z i község elöljárói. Mays község elöljárói. T ö 11 ö s község elöljárói. B a a r község elöljárói. Landschuk község elöljárói.

Heiligenhafen im August

Rácz-Görzsöny község elöljárói. Somberek mezőváros elöljárói. Boly mezőváros elöljárói. DunaSzekcső mezőváros választó pol­gárai, szám szerint Chanoine fréres, 21 ä Kpernay sur Marne. Első cs. Dunagőzhajózási társaság. Héeahől Pozsonba : naponkint 3 óra- Pozsonyból Bécsbe: naponkint flóra­kor délután. Mohácsról Pestre : naponkint, vasár- Itogdányból Szent-Endre, Pestre: na- nap kivételével, 3 órakor délután.

Zlmonyból Pestre : vasárnap és szer Pestről Mohácsra : naponkint, vasár- dán 10 órakor délelőtt. Hazlasehról Orsóvá, Galsu és Kon­­stantínápolyba : hajóváltoztatással Orsován pénteken délelőtt a pesti vasutvonat megérkezése után.

Orsováról Galatz és Konstantiná­­polyba ingyenes társkereső hirdetési szombaton délben. Az utaló-gőzösük megérkezése Pestre. Győrből : naponkint este felé. Zlmonyból : kedden és pénteken, este Mohácsról : naponkint, hétfő kivételé- felé. Orsováról és a Danafej edelemaegek­bői: kedden este felé. Pesí, October én Az ebé ez k. Daiiagőifcajéxási társaság 7 fóögyuöksége.

Patti - hangversenyek Pesten, jjpf csütörtök december 7-én d. Patti Sarolta, Jaell, Vieuxtemps és Piatti. A dústartalmu kislemez heiligenhafen mindegyik száma e szerint egy első rangú művész által kislemez heiligenhafen, és e módon az előadás oly összevágó, milyen még ekkorig az európai közönség előtt nem adatott elő. A III.

Introduction és Rondo hegedűre Vieuxtemps Vieuxtemps Henrik. Viszhang-dal Eckert Patti Sarolta. Bravonr-variatiók Proch Patti Sarolta.

You can. K, Like the Zoom Span, it will provide a reliable ride for speed work and long.

Bouquet americain Vieuxtemps Vieuxtemps Henrik. EIbö emeleti és löldszinti páholy 20 frt, 2-ik emeleti 15 Irt, 3-k emeleti 10 frt. Zártszék, zenekari és színpadi szék 3 frt. Számozott székek 2-dik emeleten és földszint 1 frt 50 kr.

Bemenet a 2-ik emeletre 1 frt. Ülőhelyek a 3-ki emeleten 1 frt. Bemenet 80 kr. Karzat 40 kr Ajegyek áruitatnak csütörtök no­vember tól kezdve a szinházban és a kislemez heiligenhafen az előadás estéjén.

Továbbá háztulaj­donosoknak és építészeknek fedélzetet, csatornákat, horgony- ég vaslemezből, kéménykürtö et. Horowitz E. Elindulás Temesvárról dec. Megérkezés Pestre dec. A visszamenet minden tetszés síerinti személyvonattal a gyors­­vsnatokat kivéve bezárólag f.

I megjelentek és ugyanott, valamint minden más hiteles könyv­it árusnál kaphatók következő szépirodalmi müvek : I Utazási Album, soborsini gróf Porray Iván eredeti rajzai és jegy­ül zetei szerint kiadta soborsini gróf Forray Endréné, született : Brunszvik Julia grófné. Olcsó J kiadás 8-adrétbeu, füzetekben Diszkiadás 4-ed rétben, füzetekben Fordította Nagy István. Fűzve 2 fr. Diszkötésben 3. Forditotta ifj.

egységes portál nők

Balogh Gy Sausek E. Uj olcsó kiadás Kötve M 1 Írt. Finom kiadás diszkötésben Kedélysugarak a 2 ködön keresztöl. Számos fametszettel Hang Ferenc. Hang F, 3 kötőt Nyomatott Emiéit Gusztáv Magy.

Hasonlóhozzászólások