Koszovói albánok megismerni.

Koszovó - Hosszú hétvége Európa legifjabb balkáni országában | TravelPlaza Utazási Iroda
  1. Társkereső arab nő egyetlen
  2. Art visszajátszani egy nagyon emberi kutatás
  3. Meet férfiak instagram
  4. Helyi információk Koszovó körutazás - Miért éppen ide?
  5. Ismerkedés elvált nő vagy özvegy algéria
  6. Turistaáradat helyett itt vendégszerető helyiek várják Polgár Anna

Az önrendelkezési jog diadala Bevezető gondolatok ban bekövetkezett egy olyan nemzetközi esemény, amellyel immárom majdnem fél éve bővült az koszovói albánok megismerni köre. Természetesen nem újkeletű, ám nem is mindennapi esetről van szó.

Földgömbünk nagyrészét olyan államok alkotják, amelyeknek lakossága az államalkotó nemzetiségén kívül felölel több kisebbséget is. Egy államban legkorlátlanabb módon jogait és kötelességeit az koszovói albánok megismerni nép élvezheti.

Valószínüleg méltánytalannak gondolhatnánk azt, hogy manapság léteznek olyan államok, amelyeknek területén közel két magyarországnyi kisebbség él.

Az Ivanovics-gyilkosság kiélezte az etnikai feszültséget Észak-Koszovóban

Így értékelhetjük a Szerbiából kivált, parlamentáris köztársaságként fennálló Koszovót, mely évszázadokon át nyögte a legkülönfélébb birodalmak, államok, vezetők, politikusok irányítását. Koszovó mai formája Államformáját tekintve februárjától parlamentáris köztársaság, a függetlenséget el nem ismerő államok részéről pedig vitatott autonóm tartomány.

A szerbek csupán Kr. A területet Kr. A XII. Ekkor I. Murád szultán döntő vereséget mért a szerbekre, melynek negatív utóhatását az albánok is megérezték. Az albánok különösen sanyarú sorsát az is mutatja, hogy meghódították a törökök a szerb- és albánlakta területeket, ám ezen felül a szerbek is saját államuk részeként tekintették a Koszovóban élő albánokat.

Manapság a szerbek egy részének Koszovóhoz való kötődése egy ide kapcsolódó legendának köszönhető, melynek következtében Koszovót szakralizálódott területnek tekintik.

koszovói albánok megismerni legrosszabb orosz társkereső

Murádot a szultáni székben váltó II. Murád hatalmas hadával ban szintén leigázta a szerbeket. Rigómezőn, azaz Kosovo Poljén az elvesztett csaták rányomták bélyegüket a koszovói albánokra. A vereségek demográfiai változásaként a szerbek kezdtek kivándorolni a délkeletei térségből.

koszovói albánok megismerni a standard társkereső

A törökök tovább gyengítve a szerb hatalmat, felszámolták az ipeki patriarchátust, amely a szerb öntudat és összetartozás szimbólumaként funkcionált. A hatalmas Birodalom nyilván nem tarthatta az interneten keresztül flört hatalmát örök időkig, kezdett meggyengülni.

Ezekben az évszázadokban kezdett a szerbek és az albánok közötti kontraszt kiéleződni. Egyrészről a szerbek északi és nyugati migrációjával párhuzamba állítva az albánok száma egyre nőtt.

Turistaáradat helyett itt vendégszerető helyiek várják

Másrészről a vallást illetően az oszmán hatásra differenciálódtak, hiszen a szerbek keresztények voltak, míg az albánok felvették az iszlámot.

A tartományt érintő XX. Ez a fellélegzés azonban nem tarthatott sokáig, mivel a terület nagyrésze olasz fennhatóság alá került, s csak kisebbik részét szállták meg a németek. Már a 'as, 'as években több kísérletet tettek arra, hogy szerbeket telepítsenek be a tartományba, ám ezek az ott élő albánok ellenállásába ütköztek, akik ekkor már egyértelműen többségben voltak a tartományban. Az ben elfogadott alkotmány hat köztársaságot deklarált Jugoszlávián belül, és külön Szerbián belül Vajdaságot, mint autonóm tartományt, és Kosovo i Metohija-t, mint autonóm körzetet említi meg.

A szerbek ezidő alatt elnyomó politikát folytattak az albánokkal szemben, így a differenciáltság tovább éleződött. Koszovói albánok megismerni 'as évektől kezdve a szövetségi kormány elkezdett toleránsabb politikát alkalmazni az albánok felé, melynek megnyilvánulása érezhetővé vált azáltal, hogy részt vehettek a helyi és szövetségi intézményekben, és ösztönözték az albán nemzeti identitást.

A jugoszláv vezetés kétségbe vonta az albánok lojalitását ezért szoros politikai és állambiztonsági ellenőrzés alatt tartotta a tartományt. A szovjet típusú új gazdasági mechanizmus bevezetésével egyidejűleg az albánok demonstrációkba kezdtek, melynek keretein belül megfogalmazták, hogy Koszovót köztársasági rangra kívánják emelni. Ezt részben azzal támasztották alá, hogy a kisebb létszámú macedónok is önálló köztársaságban élnek, így annak mintájára miért ne érdemelnék meg ezt a jogot.

koszovói albánok megismerni portugál társkereső ingyenes

Ennek az lett az eredménye, hogy a Metohija nevet törölték a tartomány nevéből, és Koszovó jogot kapott saját zászló használatára. Slobodan Milosevic a 'as évek végén került vezetői pozícióba.

Ő a szerb nacionalista érzelmekre építve lebontotta a tartomány korábban élvezett autonómiáját, és szerb közigazgatást vezetett be a tartományban. Az albánok felkelésekben nyilvánították ki érzelmeiket, kiváltva a jugoszláv hadsereg bevonulását a térségbe.

Felszámolták a helyi nemzetgyűlést, és bezárták az olyan iskolákat, ahol albánul tanítottak. Az albánok revansként létrehozták a saját iskolarendszerüket, ami része volt annak a folyamatnak, hogy kialakuljon egy kettős társadalmi rendszer Koszovóban. Az elnyomás-megtorlás macska-egér harcának konklúziója az lett, hogy koszovói albánok megismerni egy határozat mondta ki, hogy Koszovó, mint 7. Ugyanebben az évben Jugoszlávia felbomlott, mely nagyrészt a koszovói krízisnek volt köszönhető.

A koszovói albánok válságának megoldását szolgáló álláspontok hallatára a szerbek alárendeltek mindent, ami Koszovóban kicsit is szimbolizálhatta volna az autonómiát.

Koszovó bele nem nyugodva a függetlenségbe vetett optimizmus széthullását előidéző szerb lépések realizálásába, a korábbi történelmi évekből tanulva, ismét viszontválasszal szolgált a szerbek részére. A milosevici évek alatt az albán szeparatizmus és a milosevici machiavellizmus került egymással éles kontrasztba.

A patthelyzet megoldatlanságának további okai a szerb álláspontban lelhetőek fel. A szerbek Koszovóhoz történő ragaszkodásának többek között geopolitikai meggondolásai is voltak. Az albánlakta terület rendkívül gazdag ásványkincsekben, így kiválóan alkalmas lehet e nyersanyagok exportálására, amellyel a gazdasági eredményeket lehet javítani. Továbbá a szerbek fenntartottak párhuzamosan egy albán államot szigorított rendőri őrizet mellett.

Az albánok kényszerű tehetetlenségét a szerbeket segítő határok sérthetetlenségének elve, mint ius cogens okozta, valamint az, hogy a fegyveres erő monopóliumával sem rendelkezett a kisebbség.

Ennek az ún. Ez szinte csak NATO egységekből állt, és ezt a fajta beavatkozást nagyhatalmi konszenzus sem övezte. A szerbek azonnal sérelmezni kezdték egy nemzetközi haderő bevonulását a tartományba, nyilvánvalóan tartva a tartomány feletti hatalom elvesztésétől. Az újonnan megalakított UCK, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg, támadásaival a rendőrségre ra fegyveres ingyenes, megbízható társkereső franciaország szított.

A szerbek próbálkozásai a tartomány feletti teljes és kizárólagos hatalom visszaszerzésére, melynek tanúbizonyságául nagy offenzívát indítottak az UCK ellen, nagy nyilvánosságot kapott atrocitásokkal és menekülthullámmal jártak. Az emiatt kezdeményezett rambouilleti tárgyalások sikertelensége után kezdődött meg márciusban a NATO bombázása.

A bombázás hatására bekövetkezett a nyugatiak által előrelátott válaszreakció, a szerb fél etnikai tisztogatásba kezdett, szinte permanens módon újabb menekültáradatot elindítva. A béke megtartása érdekében től kezdve az albánok vállalták az ENSZ által történő igazgatást, ennek keretein belül az ENSZ-közigazgatás UNMIK ellenőriz, mely, ha megteremtődtek a béke és konszolidáció feltételei, átadja hatáskörét az albán hatóságoknak.

Annak érdekében, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag a stabilitás útjára lépjen, az ENSZ-főtitkár különmegbízott, Martti Ahtisaari ben kidolgozott egy tervet.

Instant Koszovó

Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter azért nem támogatta az ENSZ-közvetítő által kidolgozott tervet, mert véleménye szerint csak az egyik fél, nevezetesen az albánok érdekeit szolgálja. A jószolgálatnál többet jelentő közvetítői törekvést Szergej kudarcot vallottként ítélte meg, mellyel párhuzamba koszovói albánok megismerni a Kofi Annan volt ENSZ-főtitkár ciprusi tervét, mindkét esetben egyfajta bukást vélt felfedezni.

Ezek az érvelések ma sincsenek koszovói albánok megismerni. A függtelenné vált Koszovó A rendkívül változatos történelem pozitív és negatív, hol autonóm státusz irányába haladó, hol az alárendelt szerepbe bújt térség ismérveinek megismerése után, a kiegyenlítés keretén belül a piedesztálra emelt Koszovó elérte azt, hogy Többek között a már ismertetett okok mellett a bizonyos as Londoni Egyezményre hivatkoztak, mely alapján álláspontjuk szerint agressziónak minősíthető az, hogy a nagyhatalmak Szerbiához csatolták ezt a szegény szegletet.

Ez év áprilisában bemutatták az új alkotmányt, mely várhatóan június én lép hatályba. A kormányfő szavaival élve az alaptörvény Koszovó polgárainak akaratát tükrözi, s parlamentáris köztársaságot deklarál. Véleménye szerint hazaárulás bűncselekményét követték el, s megsértették Szerbia biztonsága és alkotmányos rendje védelmének elvét. Felgyújtottak két határátkelőt Szerbia és Koszovó között.

Két nappal később államilag szervezett tömegtüntetésen mintegy ezren vettek részt Koszovói albánok megismerni a szabad Koszovó ellen. Zárva maradtak az iskolák, az állami vasúttársaság ingyen szállította a tüntetőket a városba.

  • Koszovó - Hosszú hétvége Európa legifjabb balkáni országában | TravelPlaza Utazási Iroda
  • Debreceni Jogi Műhely - Koszovó: egy új állam születése Európában – Az önrendelkezési jog diadala

Az államok biztonsági okok miatt hazahívták diplomatáikat, hiszen a szerb demonstrálók felgyújtották az USA nagykövetségét, ezenkívül megtámadták a horvát, a török, a bosznia-hercegovinai, a belga, a kanadai és a német nagykövetség épületét is.

A rendőrség egyetlen eszközeként a demonstrálók megállítására könnygázt vetett be a randalírozók ellen.

A zavargások a koszovói Mitrovicában folytatódtak, s egészen március közepéig nem szűntek meg. Az Európai Unió külügyminiszterei egy konferencia keretein belül tárgyalták meg, hogy az Unió kialakít egy közös formulát, és ily módon az egyes tagállamokra bízza a saját álláspont kialakítását.

Fontos negatív hatásként értékelhető, hogy Romániában az egyik politikus az RMDSZ kizárását kérte a kormányból, amiért Koszovó függetlenségét el nem ismerő Romániának nem alakított ki közös álláspontot. A románok félelme természetesen nem alaptalan, joggal tarthatnak az ott tartózkodó magyarok ellenállásától.

A vendég szent

Az újonnan megalakult államnak elsőként Nicolas Sarközy, francia elnök tette meg tiszteletét. Magyarországon Göncz Kinga, külügyminiszter jelentette be a Magyar Köztársaság részéről történő államelismerést, és megindult az elismerési folyamat. Összességében a legtöbb EU tagállam ma elismeri Koszovót, mint új koszovói albánok megismerni független államot.

Tajvan bár elismeri, de magát Tajvant Kína nem ismeri el az es elszakadás óta.

Izgalmas találkozások

További tárgyalást szorgalmazó, vagy még nem döntött államok: A Vatikán reméli, hogy a szemben álló felek óvatosak lesznek. Továbbá felszólította Szerbiát és Koszovót, hogy a kialakult helyzetben "felelősen és visszafogottan" viselkedjenek, és kijelentette, hogy XVI. A Vatikán már korábban kijelentette, hogy egy esetleges függetlenségi nyilatkozat esetén "kiemelt figyelemmel" fogja követni az eseményeket, döntésénél figyelembe veszi a nemzetközi közösség álláspontját.

Kína súlyos aggodalmának adott hangot, további tárgyalásokat, nemzetközi jog adta megoldást és a két állam együttműködését szorgalmazza a Balkán régió stabilitásának és békéjének megteremtése érdekében.

Hasonlóhozzászólások