Mondat leírására találkozó honlapján. (PDF) Az összetett mondat | Nóra Kugler - virtualismarketing.hu

egyeteMIsszió

A probléma ismertetése A jelenlegi közoktatásban a magyar nyelvtan tanításával kapcsolatban két problémát látok: az egyik az oktatott tananyag tartalmával, a másik az oktatási módszertannal kapcsolatos. A magyar nyelvtan tananyag egy ún.

E-mail A kialakult, koronavírus COVID okozta világjárvány miatt egyre több rendezvény, előadás, konferencia elmaradásáról vagy elhalasztásáról döntenek Európa- és lassan világszerte. Erdélyben a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó jelenlegi közegészségügyi előírások értelmében minden rendezvény lemondásra kényszerül, ahol a résztvevők száma meghaladja az 50 főt. Az egészségügyi helyzet időközben jelentősen befolyásolja valamennyiünk hétköznapi életét is. Számos légitársaság felfüggesztette járatainak többségét, repülőterek szüntetik be teljes működésüket. Az egyes nemzeti országúti- és határátkelő utazási korlátozások szinte lehetetlenné teszik az Európán keresztül zajló személygépkocsi forgalmat.

Az ebben a modellben adott elemzések az elemzések módszertanát tekintve tudományosan nem állják meg a helyüket: az elemzési eljárások heterogének, és az elsődlegesen alkalmazott módszer az egyes szintaktikai vagy alaktani elemek megállapítására a parafrázis létrehozása, és abból az asszociatív következtetés az egyes elemek szerepére általában a mondatrészek, különösen az igeneves szerkezetek mondattani szerepének megállapítása.

Jelentős hézagok is mutatkoznak ebben a tananyagban. A PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén minden évben részt veszek a magyar szakra felvételizők vizsgáztatásában, és az a tapasztalatom, hogy például bár a felvételizők egy-egy ragozott szóalakról pontosan tudják, milyen alkotóelemekre bonthatóak, de ezek funkciójával és mondattani szerepével nincsenek tisztában.

  • Látták: Átírás 1 Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.
  • (PDF) Az összetett mondat | Nóra Kugler - virtualismarketing.hu
  • Madison megyei fedett hidak, Iowa - travelBug
  • A versenyzőknek sikeres felkészülést kívánunk!
  • Ki gondolná, hogy ennek is lehet örülni?
  • A magyar mondat és kontextuális környezete - PDF Free Download

A felvételizők és a már felvett magyar szakos hallgatók a magyar mondat alapvető felépítésével nem ismerkednek meg a nyelvtan tanulása során az ige előtti speciális mondatpozíció, a szórend szerepeugyanakkor rengeteg, nem alaposan definiált fogalmi besorolást ismernek például nagyon sokféle típusú, nem egyértelműen elkülöníthető határozót.

A második probléma a közoktatás nyelvtantanításával az oktatás módszertana. Az általános és középiskolában a nyelvtan tanítása során a tanulók nem tanulják meg összevetni az idegen nyelvekről és a magyarról szerzett ismereteiket például a magyar nyelvtan tanulása során soha nem találkoznak a vonzat fogalmával, és nem próbálnak idegen nyelvi mondatokat alaktanilag vagy mondattanilag elemeznia parafrázissal megadott, ad hoc fogalmi definíciók nem segítik kártya nem választ a magyar mondat szerkezetének feltárásában, és ez megnehezíti számukra a helyesírás központozás és a hatékony olvasás elsajátítását.

A tapasztalatom alapján tehát mondat leírására találkozó honlapján gondolom, hogy mind a tananyag tartalma, mind az oktatás módszertana és célkitűzése szempontjából meg kell újítani a magyar közoktatásban a nyelvtan tanítását.

A Nyelvtudományi Intézetben fiatal kutatóként a Kálmán László vezetésével már működő projektbe bekapcsolódva ezzel a témakörrel szeretnék foglalkozni. A magyar nyelv tantárgy valójában három tantárgyat foglal vagy foglalhatna magába: a nyelvi készségfejlesztést írás, olvasás, kommunikációa nyelvtudomány oktatását mint ahogy tanítják a fizikatudomány vagy a kémiatudomány alapjait is és a magyar nyelv legfontosabb jellemzőinek tudatosítását ahogy a közoktatásban feladat a magyar történelem, a magyar irodalom legfontosabb adatainak megismerése, ami természetesen különbözik az anyanyelv adatainak tudatosításától, de ettől a különbségtől ez a feladat még nem kevésbé fontos.

Ebben a hármas felosztásban fogom tárgyalni mondat leírására találkozó honlapján anyanyelvi nevelés megreformálásának kérdését. Előzmények, korábbi eredmények Több olyan alternatív tananyag is készült az elmúlt évtizedekben, amelyek a modern nyelvészet eredményeit dolgozzák fel általános és középiskolai tananyagokban.

A magyar mondat és kontextuális környezete

Ezek a munkafüzetek elsősorban a grammatika főleg az alaktan és a mondattan témaköreire összpontosítottak, elméleti keretként a közvetlen összetevős elemzést, továbbá a mondat leírására találkozó honlapján generatív modellt véve alapul. A munkafüzetek ezért kevésbé foglalkoztak a nyelvtudomány más területeinek megismertetésével, a magyar nyelv általános feltérképezésével és a nyelvi készségek fejlesztésével.

A szerzők nagy hangsúlyt fektettek a készségfejlesztésre, de a nyelvészetből ők is elsősorban a grammatikára, azon belül főleg a mondattanra koncentráltak. A tartalmilag is új tananyag egyik legfontosabb újdonsága a módszertani reform, ebben — a szemléletmódot tekintve — követték a Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének munkafüzeteit.

Például a program kifejlesztői arra építenek, hogy a gyermek tudja az anyanyelvét, ezért a cél a már meglévő tudást más formájúra alakítani, gazdagítani. További újítása az NYKI programnak a differenciált foglalkoztatás a tanórákon minden témakört más-más csoportokban, a képességeiknek megfelelő ütemben dolgoznak fel a tanulókaz önálló munkavégzés, a vitaképesség fejlesztése, ami új tanári hozzáállást is kíván. Mondat leírására találkozó honlapján témakörök nem évenkénti bontásban következnek, hanem két csoportban, az A tananyag radikálisan tevékenységcentrikus: a hagyományos magyar nyelvtan anyagban megszokottnál kevesebb a kötelező verbális fogalmi kategória, verbális definíció, és a definíciók lényege is eltér a hagyományos tananyagétól; az NYKI definíciói elsősorban azt ragadják meg, hogy miképpen lehet az illető kategória által jelölt dolgot létrehozni, vagy mire lehet használni.

egyeteMIsszió

A hagyományos tananyagtól eltérően az NYKI témafeldolgozása kevésbé tagolt, például a szófajtan és alaktan a mondatot és szöveget építő kombinatorika, a hangtan pedig a helyesejtési és helyesírási tréningek része. A mondatábrázolásban a magyar mondat szórendi viszonyait írja le, elkülöníti az alanyi részt az állítmánytól, és így az alanyt nem tekinti az állítmány vonzatának.

Természetesen a magyar nyelv tantárgy oktatására több reformtananyag is született, például Hoffmann Ottó Komplex nyelvi-kommunikációs nevelés vagy Zsolnai József NYIK: Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés tankönyvei a as évektől az általános iskolák számára, de ezek elsősorban az oktatás megismerni következő lépésben reformálták meg, az oktatandó tananyag tartalmát nem, ezért nem is foglalkozom velük részletesen.

keres egy válás nő sarreguemine helyesírási megismerni egymást

A modern nyelvészeti eredmények közkinccsé tételére, a magyar mondat leírására találkozó honlapján kollégákhoz való eljuttatására több kísérlet is történt. Kiss Katalin — Kiefer Ferenc — Siptár Péter szerkesztésében az Új magyar nyelvtanamit szerzői elsősorban a magyartanároknak szántak. Ennek a Mondattan című fejezetében É. Kiss Katalin általános, bár leegyszerűsített bemutatását adja a transzformációs generatív modell magyar nyelvre való alkalmazásának, és így a magyar nyelv sok részletre kiterjedő leírásának.

A jegyzet célkitűzése az volt, hogy egy egységes keretben egy némileg átértelmezett chomskyánus modellben leírja a magyar szintaxist, és ezáltal biztosítsa a leendő magyartanárok számára a közoktatásban nélkülözhetetlennek vélt teljes elemzési tartományt egy modern szemléletű grammatikában.

Mindkét segédkönyv felhasználásával kapcsolatban ugyanaz a két probléma merül fel: 1, a magyartanárok számára nem áll rendelkezésre olyan oktatható közoktatási anyag, amellyel a két könyvből megszerzett ismereteket a napi gyakorlatra átfordíthatnák, így a magyartanárok nem is motiváltak a számukra az előképzettség hiánya miatt nem egyszerűen feldolgozható munkák értő megismerésére.

Így hiába mondat leírására találkozó honlapján el bárki általános vagy középiskolai magyartanár egy új nyelvészeti szemléletet, ha a magyar nyelvről az információk csak töredékesen, esetleg számára nehezen érthető szakmai cikkekben állnak rendelkezésére.

Ezt a hiányt nemcsak az anyanyelvi nevelésben dolgozók érzik, hanem a magyar mint idegen nyelv oktatásában tevékenykedők is. Pécsett a magyar mint idegen nyelv szakon oktató kollégákkal gyakran próbáltunk közös leíró nyelvészeti órákat tartani, ahol szintén komoly problémákat okozott a közös szakszavak és a magyar nyelvről a közös tudásanyag hiánya. Célja volt továbbá ennek a tankönyvnek az is, hogy egyfajta leírását adja a magyar nyelvnek: elmondva a nyelvről gyakorlatilag mindent, amit mint ismeretanyagot érdemes elsajátítani beleértve ebbe hangtani, morfológiai, jelentéstani, stilisztikai információkat is.

Az összetett mondat

Csakhogy ehhez nagyon nagy technikai apparátust kellett az Aberti—Medve-féle tankönyvnek mozgósítania, ami igen nehézkessé teszi ennek az anyagnak az elsajátítását. Ráadásul számos, a magyar nyelv tulajdonságáról tett megállapítás megkérdőjelezhető, ami a tankönyv szövegéből a szerzők szándéka ellenére nem derül ki.

A leíró ismeretanyag hiányát próbálta pótolni a Kálmán László szerkesztésében megjelent Magyar leíró nyelvtan első kötete. Ez a mű deklaráltan modellfüggetlenül próbálja megfogalmazni a magyar mondat sajátosságait. Ahogy a harmadik részben részletesebben is kifejtem, számos fogalmat nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, modellfüggetlenül értelmezni.

Főbb megválaszolandó kérdések, megoldandó problémák, feladatok Ahogy az első részben is utaltam már rá, a magyar nyelvtan tananyagot hármas felosztásúnak tekintem nyelvi készségfejlesztés, nyelvtudomány, magyar nyelv leírása.

üzenet találkozás egy lány társkereső a legjobb éves nyilatkozat

A három részből elsősorban a másodikra és a harmadikra koncentrálok, azon belül főleg az alaktan és a szintaxis kérdéseire, így elsősorban mondat leírására találkozó honlapján a tananyagba illeszthetőségét vizsgálom. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a többi tananyagrészt kevésbé fontosnak tekinteném. De a legtöbb kérdést, problémát a kijelölt témával kapcsolatban fogom felvetni. Ha csak néhány alapfogalmat megvizsgálunk, azonnal látszik, hogy nem lehet őket egy konkrét elméleti keret nélkül alkalmazni.

Ilyen pl. A vonzat fogalma nem ugyanazt jelenti egy chomskyánus modellben, mint egy lexikalistában pl. LFGahol megkülönböztetik egymástól a szemantikai argumentumot és a szintaktikai vonzatot.

A mondat alanyát sem feltétlenül ugyanúgy jelölné ki mindegyik elmélet például abban az esetben, ha nincsen alanyi pozícióba helyezhető kiejtett vagy kiejtetlen NP. Meglátásom szerint a mondattan oktatása erősen gyakorlatcentrikus kell, hogy legyen, ami azt a további problémát veti fel, hogy szükség van valamilyen ábrázolási módra a mondat szerkezetének egyértelmű bemutatásához.

Választani kell tehát valamilyen ábrázolásmódot, vagy alkotni egy újat a modern grammatikai elméletek valamilyen, általánosan elfogadott közös jegyei alapján. Ezt a feladatot mind a Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének munkafüzetei, mind a Bánréti-féle NYKI felvállalta, és természetesen egy új tananyagnak szintén meg kell oldania. Ez nem azt jelenti, hogy ne tárhatnánk eldöntetlen kérdéseket, problémákat a diákok elé, de a tananyagnak legyen egy olyan magja, amivel mindenki egyetért, és úgy látja, hogy azok igaz és releváns állítások a nyelvtudományról vagy a magyar nyelvről.

Üzenet egykori iskolámba

Vannak, lehetnek olyan témakörök, amelyekre érdemes többször is visszatérni az oktatás során, újabb és újabb elemekkel gazdagítva az erről való tudást.

Ami negatív példaként már előttünk van: biztosan nem úgy kell felépíteni a tananyagot, hogy a hangtan felől halad a szövegtan felé vagy fordítvaciklikusan, ahogy felsőbb és felsőbb iskolatípusba kerülnek a hallgatók. Érdemes megvizsgálni más kultúrák ilyen vonatkozású hagyományait. Az anyanyelvi nevelésnek, az anyanyelv alapos megismerésének, tehát az anyanyelvi ismeretek tudatosításának fontos következménye, hogy mind az idegen nyelvek elsajátítása, mind a többi tárgy tanulása könnyebbé válik.

Sajnos ezek az összefüggések ma Magyarországon nem képezik részét a magyar nyelvtan tanításának, míg máshol akár korábban is kezdődhetnek az anyanyelvi foglalkozások a többi tantárgy tanításánál azért, hogy ezekre a készségekre és tudatosított ismeretekre ott már lehessen építeni. A kutatás módszerei Az általam tervezett munka négy részből mondat leírására találkozó honlapján amelyek nem választhatóak el feltétlenül egymástól : 1, a modell kiválasztása vagy újraalkotása: a Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének munkafüzetei, a Bánréti-program és az azóta megismert tudományos eredmények alapján ki kell alakítani egy olyan modellt, nyelvezetet, amiben az egyes alapfogalmak értelmezhetőek és egyértelműek, valamint ami egy áttekinthető és elsajátítható, ugyanakkor szemléletes módszert ad az alaktan és a szintaxis elsajátításához, és a mondatok ábrázolásához.

Nem kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy egy ábrában tudjuk elhelyezni a különböző viszonyokat a mondat szavai között, ezért nem kell ragaszkodnunk a transzformációs modellhez sem.

Véleményem szerint hasznosabb a különböző összefüggéseket pl. Természetesen felsőbb iskolai szinteken ismertetni lehet és kell a grammatikai viszonyok ábrázolását a különböző modellekben.

meeting súlyos nő 63 ingyen tarskereso

Ahogy már írtam, a Nyelvtudományi Intézetben Kálmán László által vezetett projektbe szeretnék bekapcsolódni, az ő csapatmunkájukat erősíteni, és ezen belül elsősorban a szintaxissal kapcsolatos feladatokat ellátni. Úgy vélem, hogy egy grammatika tananyag fejlesztése ebből a négy lépésből kell, hogy álljon, de nem gondolom, hogy például a tananyag elkészítése minden oktatási szintre egy ember feladata lehetne.

A munkamódszer természetesen elsősorban a konzultálás a szakemberekkel: nyelvészekkel, pszichológusokkal, gyakorló tanárokkal, valamint a szakirodalom és a hasonló fejlesztésekben máshol, más országokban szerzett tapasztalatok feldolgozása. Feltételezem, hogy a munka elsősorban csapatmunka keretében zajlik majd, ahol az egyes találkozókra mindenkinek megvan az önálló feladata, amiről az általa elkészített anyagot a találkozó előtt átolvasásra mindenkinek megküldi, és a megbeszélésen alaposan megvitatjuk.

Terveim szerint a munka részét képezi az egyes témakörökben kialakított koncepciók azonnali megvitatása más bevonható szakemberekkel, és egy-egy tesztelésre kifejlesztett mini-tananyag tesztelése iskolai körökben.

Így elkerülhetőnek tartom, hogy csak a többéves munka végére derüljön ki, ha irreális, túlzottan nehéz vagy túl kevéssé érdekfeszítő tananyag-koncepciót alakítanánk ki.

Várható eredmények A három éves alkalmazás során természetesen a tananyagfejlesztés minden témakörében szívesen részt veszek, ám elsősorban a szintaxis és az alaktan témaköreire szeretnék összpontosítani. A várható eredményeket a 3.

Projektvezető: Lengvárszky Attila osztályvezető. Az én feladatom: a struktúra formális definiálása, a formális struktúra közérthető fordításának elkészítése XSLaz adatbázis továbbfejlesztése és SQL-lekérdezések írása. Az én feladatom: rendszerterv készítése, azon belül adatbázis-tervezés, user-interfész tervezése; adatrögzítői munkacsoport szervezése. Az én feladatom: részvétel a grammatikai modell fejlesztésében; relációs adatbázis-terv készítése — A PTE BTK Nyelvészeti Szakkönyvtárának irányítása: - szervezeti és működési szabályzat kialakítása - munkacsoport létrehozása, betanítása és irányítása - nyilvántartó rendszer tervezése — Egyetemi tanársegéd, PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék tól másodállásban oktatott kurzusok:.

Hasonlóhozzászólások