Peter hollinger flört

Az amerikai irodalomtudomány az elmúlt négy évtized folyamán gyökeresen megváltozott: a hatvanas években még finom úriemberek ritkán úriasszonyok exkluzív klubjának számító tudományterület ma heves vitáktól visszhangzik, s megkérdőjeleződik minden, ami azelőtt magától értetődő és természetes volt.

A kanonizáció legfőbb intézményének számító egyetemeken a kurrikuláris forradalmak valósággal átírták a kötelező olvasmányok listáját, ami szintén forradalmasította az egyetemi oktatást közvetlenül vagy közvetett módon kiszolgáló óriási könyvkiadó ipart. Az új kánonokat tehát a sokszínűség jellemzi; felölelik peter hollinger flört évszázadokon át marginalizált társadalmi csoportok irodalmát: a nőkét, a feketékét, a különböző etnikumokét, valamint az azelőtt az irodalomba nem vagy alig sorolt beszédmódokat, a kísérleti és a populáris hagyományokat.

Kicsit olyan ez, mint a közlekedés, mondhatnánk. Furcsának tűnt, hogy nem mindig az erősebbnek van előnye. Aki közlekedett már az Egyesült Államokban talán New Yorkot leszámítva, de az sokak szerint még nem is amerikai várostudja, hogy a gyengébb, a kisebb vagy a sérülékenyebb - a gyalogos vagy a kerékpáros - mindig előnyt élvez.

Aki szerzett már amerikai jogosítványt átment az ottani KRESZ- vagy gyakorlati vezetési vizsgánvagy legalább vezetett már amerikai városokban, tudja, hogy gyalogossal, kerékpárossal és főleg gyermekkel szemben tilos élni a közlekedési szabályok adta jogokkal, akármilyen új, nagy vagy drága autója is van valakinek. Ma már tudjuk, hogy az irodalmi ízlés társadalmi konstrukció; értékítéleteink erősen kontextuálisak, azaz függnek a társadalmi, kulturális stb.

Kontextustól elvonatkoztatott ítélet nincsen; mindenki, aki olvas - és viszonyul ahhoz, amit olvas - valamilyen pozícióból teszi ezt. A klasszikus kánon elemei folytonosan cserélődtek, s a stabilabb szövegek találkozó ember annaba mindig ugyanolyan okokból tetszettek az évszázadok folyamán.

Azaz, még ha ugyanazokat a műveket olvasták peter hollinger flört, akkor sem azonos okokból vagy azonos olvasatban értelmezték azokat. A mai - posztmodern, feminista, dekonstrukciós, afro-amerikai, meleg stb. A reprezentáció nyilvánvalóan nem tekinthető önmagában irodalmi értéknek, hanem csak olyan tényezőnek, mely segít a figyelem előterébe vonni a különben esetleg elsikkadó műveket.

A kritikai figyelem efféle felkeltése nélkül feltehetően tovább élnének az amerikai irodalomról elterjedt olyan tévképzetek, amelyek a nagy irodalmi irányzatok pl.

Jelen irodalomtörténet olyan időszakban született, amikor az amerikai irodalom története szókapcsolat mindegyik eleme különös módon problematikussá vált.

Az elmúlt évtizedekben megingott az amerikaiság fogalma, új értelmezésekkel bővült az irodalom és az irodalmiság kategóriája, s megkérdőjeleződött a lineáris narratívaként elmondható történet lehetősége.

И Синего Доктора. В комнате потемнело. Текли секунды.

Mindennek ellenére - illetve valószínűleg éppen ezért - valóságos reneszánszát éli az irodalomtörténet-írás: soha ennyi amerikai irodalomtörténet nem született, mint az elmúlt húsz évben, és talán soha ilyen mértékben peter hollinger flört változott az irodalmi kánon és az interpretáció, mint ez alatt az időszak alatt. Az amerikaiság fogalmának problematikussá válása részben a fogalom bizonytalanná válását, részben annak új jelentésekkel történő kibővülését jelenti.

Nyilvánvaló lett az Amerika terminus hatalmi szemantikája, s a posztkoloniális szemlélet elterjedésével egyre közkeletűbb a szó eredeti jelentéséhez való visszatérés, mely egyaránt magában foglalja az észak- és dél-amerikai kontinenst.

Welcome to Scribd!

Elsősorban a multikulturalizmus-viták hatására került előtérbe az amerikai nemzet peter hollinger flört, sokszínű és heterogén volta, míg a bőrszín, társadalmi nem, osztály és egyéb kritériumok alapján sokáig dominánsnak tekintett társadalmi csoportok elveszítették évszázadokon át őrzött központi helyüket. Ezért mondható el, hogy a nemzet fogalmának kulturális értelmezését a domináns csoportok származása határozta meg. Az utóbbi négy évtized elméleti vitái új megvilágításba helyezték az irodalom fogalmát is.

Jól tudjuk, mekkora küzdelmet kellett a harlemi reneszánsz vagy a női modernizmus képviselőinek folytatniuk azért, hogy egyáltalán láthatóak legyenek az irodalmi életben.

A meleg szerzők évszázadokon át csak kódolva szólhattak a szexualitás témájáról. A posztstrukturalista és posztmodern irodalom- és kultúrakritikai irányzatok egyik feladata éppen ezért az lett, hogy mintegy beírják a kánonokba azokat, akik vagy amik american egyedülálló nők kizárattak: a nőt, a feketét, a szentimentális vagy a gótikus regényt, a detektívtörténetet vagy éppen a bőrszínváltás szorongásos élményeit.

Végül az amerikai irodalom története szókapcsolat harmadik tagja, a történet lehetősége is megkérdőjeleződött. Elmondható-e az amerikai irodalom egyetlen folyamatos történetként, lineáris narratívaként, miközben éppen a kánon plurális és széttartóan sokféle voltát hangsúlyozzuk? A munkámban felállított kánon nyilvánvalóan nem örök érvényű, hanem az irodalmi szövegeknek a későbbi irodalom, illetve a kortárs irodalomelméletek szempontjából történő újraértelmezése.

Úgy tűnik, minden nemzedéknek meg kell írnia a saját irodalomtörténeteit. Nyilvánvalóan minden irodalomtörténész más és más irodalomtörténetet írna, máshová helyezné a hangsúlyokat, más kategóriákat állítana föl, más olvasatokat tekintene érvényesnek, más és más elméleti megfontolások alapján dolgozna. Munkám több tekintetben is peter hollinger flört a hagyományos irodalomtörténetektől. Mindenekelőtt az amerikai irodalomtudományban ma elfogadott új, kibővített, sokszínű és plurálisan széttartó kánonokat mutatja be.

Az úgymond klasszikus kánont két irányban bővíteni, s igyekszem azonos súllyal, azonos figyelemmel tárgyalni a kísérletezés és a társadalmi reprezentáció kánonjait, azaz egyfelől az experimentális hagyományt, másfelől az évszázadokon át marginalizált társadalmi csoportok irodalmait.

Így a hetvenes évekig érvényes, klasszikusnak tekintett kánont kiegészítettem az avantgárd, a női és az afroamerikai hagyományokkal, az identitásirodalmakkal, melyeket a posztmodern elméletek megalapozta decentráló és demarginalizáló irodalomszemlélet tett láthatóvá. Újrakanonizálás esetében a kanonikus szövegek új értelmezése peter hollinger flört ki a hagyományos interpretációkat, míg az újonnan kanonizált szövegek esetében igyekszem bemutatni a kanonizáció új szempontjait is.

Bár megpróbálok e kibővített kánon minden szerzőjének figyelmet szentelni, a terjedelmi korlátok miatt elsősorban azokat a fejezeteket szabtam szűkebbre, amelyek témájáról átfogó munkák jelentek meg Magyarországon. S minden irodalomtörténetnek megvannak a maga erősségei és korlátai; e szabály alól a jelen munka sem kivétel.

Az értő olvasó számára ezek mind nyilvánvalóak lesznek. A hagyományos felépítésű irodalomtörténetekkel peter hollinger flört könyvem fejezetei az amerikai irodalom különböző szempontok alapján kiválasztott szeleteit mutatják be anélkül, hogy a totalizáció kényszerének engedelmeskedve azonos kritériumrendszert flörtölni felettesei volna.

Miller Szex, Superman és a szociobiológia a science fictionben H. Mit ír át Jake Smiles az 1 link című regényében? Pontosan mi Superman?

A kategóriák összetettek, ennélfogva kevert szempontúak és átjárhatók. Hol műfajok, hol csoportosulások, hol a művek tematikája vagy módszerbeli jellemzői, hol a szerzői identitások szerint tárgyalom a különböző szerzőket.

megismerni barcelona

Sok esetben elképzelhető lett volna az adott írókat más kontextusban, más kategorizáció szerint tárgyalni. Így például a női modernizmusról szóló fejezetbe emelhettem volna néhány afro-amerikai találkozik jumper férfi, vagy a költészettel foglalkozó fejezetben tárgyalhattam volna néhány női költőt.

Létezik lírai és zsidó regény, posztmodern és identitáspróza, háborús és posztmodern regény, de mindezt lehetetlen egy ekkora irodalmi anyagot áttekintő munka fejezeteiben és alfejezeteiben lineárisan megjeleníteni. Minthogy praktikus okokból döntenem kellett, a legjellemzőbbnek tűnő jegyek alapján soroltam be a szerzőket a különböző fejezetekbe. Ebben a totalizációt kerülni igyekvő irodalomtörténetben valójában a Szegedy-Maszák Mihály által leírt bricolage-ként igyekszem tárgyalni a különböző kánonokat, s a praktikum kikényszerítette kronológiát a szövegközöttiség szempontjából rendre felülírom, amennyiben a műveket más művekkel való kölcsönhatásukban tárgyalom.

Az irodalom történetét nem egy feltételezett középpont felől közelítem meg, hanem a jelen felől, mely újraírja a múltat. Ekképp munkámat sem szervezi olyan középpont, ahonnan bármelyik szerző vagy irányzat jelöletlennek, magától értetődőnek vagy transzparensnek volna mondható. Ezzel a kanonizáció korábbi folyamatait a hatalom kategóriája alapján interpretálom. Az amerikai irodalomkritika számos fontos területe a szerzői szubjektum identitáskategóriái szerint alakult ki.

Julia Kristevával egyetértve, a nőt például nem egységes ontológiai fogalomként feltételezem, hanem szövegben peter hollinger flört, narratívákban megjelenő társadalmi vagy esetleg politikai konstrukciónak tekintem.

  1. Angol flört év

A kategorizáció problematikussága miatt tehát jelen könyvben a szerzők identitása akkor jelenhet meg fejezetszervező kritériumként, amikor az írók neme, bőrszíne, etnikai hovatartozása vagy szexuális beállítottsága nem valamiféle adott esszenciaként vagy monologikus szimptómaként feltételezhető, hanem a bemutatott szövegekben nyomon követhető alakulás, peter hollinger flört, illetve diszkurzív konstrukció.

Nem adottság, hanem valamivé válás; nem produktum, hanem produkció. Végül könyvem abban is eltér a hagyományos irodalomtörténetektől, hogy itt az amerikai irodalom történetének feldolgozása mellett a recepció történetét is megkísérlem összefoglalni.

Az egyes irányzatok és szerzők esetében mindvégig igyekeztem az irodalomkritika kanonikus értékeléseit és megállapításait is felvázolni, illusztrálva a kritikai fogadtatás alakulását, változását.

Az amerikai, illetve a nemzetközi főként európai kritikai irodalom mellett utalok a magyarországi peter hollinger flört irodalomkritika legfontosabb megállapításaira is. A recepciótörténet bemutatását azért tartottam szükségesnek, hogy a különböző korok olvasói rendre megjelenhessenek a műértelmezésben, hiszen ők is mindig a maguk jelene felől írták újra a múltat.

De lehet-e a jelen optikáján keresztül vizsgálni a múltat? Lehet-e az irodalmi művektől olyan értékrendet kérni számon, mely csak később jelenik meg?

Erre a kérdésre igenlő választ adhatunk, amennyiben a jelentést nem a szöveg részének tekintjük, hanem a szöveg és az olvasó közötti interakció termékének. Az irodalmi interpretáció feladata peter hollinger flört nem a szövegbe ágyazott vagy rejtett jelentés feltárása, hanem annak folyamatos megalkotása, előállítása, megkonstruálása, kidolgozása. Ezért nemcsak lehetséges, de szükséges is a jelen optikáján keresztül közelíteni a múlt műalkotásaihoz, még osztatlan költöztetés is, ha ezzel értékrendeket ütköztetünk.

Azzal, hogy a posztstrukturalista és posztmodern kritikai irányzatok elődeiknél jóval nagyobb teret adnak az olvasónak, az olvasói befogadásnak és az olvasatoknak, az olvasót is beírják visszaírják?

megismerni a bibliát magát és megérteni

A könyv címében az amerikai szó szerepel annak ellenére, hogy benne kizárólag a mai Egyesült Államok területén született szövegekről van szó, s ekként a magyar nyelv meglehetősen laza szóhasználatát követve az Amerika és amerikai kifejezéseket erre a területre, illetve országra vonatkoztatom. S bár alapvetően helytelennek tartom az amerikai kifejezés efféle szűkítő kisajátítását, nemcsak az előtti időszak kapcsán nevezem Amerikának ezt az országot, hanem - mivel a magyar szöveget nehézkessé tenné az Egyesült Államok-beli kifejezés gyakori ismétlése - olykor a későbbi korok vonatkozásában is.

A jelen irodalomtörténet egyébként szinte kizárólag az angol nyelvű amerikai irodalom története: benne az angolul író szerzőket, illetve az angolul íródott vagy pl. A könyv szerkezete többféle olvasást tesz lehetővé, így a folyamatos, illetve a csak egyes korszakokra, irányzatokra vagy szerzőkre korlátozódó olvasás egyaránt elképzelhető.

Uploaded by

Ilyen lineáris olvasatban valószínűleg az áttekintő irodalom- történeti kurzusok oktatásában lehet elsősorban hasznos a munka. Ugyanakkor a könyv egyszerűen irodalmi kalauzként is forgatható, amennyiben az egyes fejezetek és alfejezetek, az elméleti bevezetők vagy a hosszabb-rövidebb íróportrék önálló tanulmányokként is olvashatók, s ekként a szakkurzusok, valamint a tematikai kutatások területén nyújthatnak segítséget. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egyes korszakok reprezentatív azaz itt reprezentatívnak tekintett alkotásait minden fejezet elején részletes kronológiában foglaltam össze.

Könyvemben a következő szerkesztési elveket követtem. Amennyiben a szöveg le van fordítva magyarra, a magyar cím is kurzívval szedett, s a szögletes zárójelben levő évszám mutatja a magyar fordítás megjelenési évét: pl.

The Scarlet Letter A skarlát betű, [] Ha a magyar cím kurzivált, de a szögletes zárójel és az azon belüli megjelenési év hiányzik, akkor a szöveg le van ugyan fordítva magyarra, de egészben nem jelent meg: pl.

ingyenes singlebörse bremen

The Awakening Ébredés, Ha a mű több magyar fordításban létezik, általában az első magyar kiadás címét használom; ez alól kivétel, ha a későbbi fordítás sokkal elterjedtebb vagy közkeletűbb, mint az első ebben az esetben jelölöm az első magyar kiadásban használt címváltozatot is peter hollinger flört pl. Ha a mű nincs magyarra fordítva, úgy a kerek zárójelen belül álló betűkkel szerepel a cím magyar fordítása: pl. Quicksand Futóhomok, Általában csak kötetek megjelenési évét tüntettem föl, esszékét, elbeszélésekét vagy versekét nem; ez alól csak a kronológiákban teszek kivételt, valamint akkor, ha az ilyen rövidebb szövegek nem jelentek meg a szerző életében.

Bollobás Enikő - Az Amerikai Irodalom Története

Első említés után, illetve a részletes tárgyalásnál már csak a mű magyar címe szerepel a szövegben, dőlt betűkkel szedve, függetlenül attól, hogy megjelent-e magyarul vagy sem. Ahol a magyar fordítás után nem szerepel a fordító neve, ott értelemszerűen saját fordításomról van szó. Az irodalomtörténetírás szokásrendjétől kissé eltérően ez a könyv kritikai hivatkozásokat is tartalmaz, s ilyenkor a felhasznált kommentárok szerzőjét zárójelben tüntetem föl.

A referenciák azonosításában a könyv végén található bőséges bibliográfia segíti az olvasót. Ezt az irodalomtörténetet hat éven át írtam, oktatói és tanszékvezetői munkám mellett, főként az oktatási szünetek idején.

  • Bollobás Enikő - Az Amerikai Irodalom Története | PDF
  • Увы.
  • Flirt sms- ben
  • Ismerősök mallorca újság

De természetesen még ennyi év alatt sem készülhetett volna el, ha nem épül több évtized szakmai tapasztalatára. Hálával tartozom azoknak a tudós nemzedékeknek, akiknek munkája szinte láthatatlanul épült be könyvem soraiba. Vállalkozásom ötletéért valójában Frank Tibornak tartozom köszönettel. E mondat nélkül könyvem talán soha sem született volna meg. Meggyőződésem, hogy nincs nehezebb dolog annál, mint mások gondolataiba beleélni magunkat - ezért vagyok hálás a kézirat első olvasóinak.

Köszönetet mondok Abádi Nagy Zoltánnak és Federmayer Évának, két szakmai lektoromnak, akik nagy szakértelemmel és beleéléssel olvasták el a kézirat első változatait, finom tapintattal hívták fel figyelmemet a munka esetleges hibáira vagy gyengeségeire, s gyümölcsöző javaslatokat tettek.

Óriási munkájuk eredményeként könyvem pontosabb, egységesebb és talán érdekesebb lett. Hálás vagyok két habilitációs opponensemnek, Rozsnyai Bálintnak és Zsadányi Editnek, akik a modernizmust tárgyaló fejezetekről írtak mélyreható bírálatot, és számos új szempontra hívták fel a peter hollinger flört.

Külön köszönet illeti Vadon Lehelt, aki főként könyvészeti-filológiai szempontból olvasta át a teljes kéziratot ellenőrizte az amerikai művek magyar címét, és készülő nagyszabású bibliográfiája alapján megadta a magyar fordítások megjelenési évét ; segítsége nélkül a magyar könyvkiadási és kritikai vonatkozások nem jelentek volna meg ilyen markánsan az irodalomtörténetben. Köszönetemet fejezem ki a teljes szöveg más, baráti olvasóinak, így Pacziga Mónikának, Szabó Balázsnak és Szőcs Gézának, akik más és más szempontból tekintették át a fejezeteket.

Minden fennmaradó hiba természetesen az enyém. A velük folytatott szakmai együttműködések, ismerkedés bad homburg beszélgetések és levelezések nemegyszer újabb lendületet adtak az íráshoz. Mindannyiuk közül a legtöbb köszönettel egykori amerikai témavezetőmnek, Donald Weslingnek tartozom, akivel immár 25 éve folyamatos munkakapcsolatban vagyok, s aki mindig naprakész tájékozottságával és megfontolt tanácsaival ösztönzött munkámban.

Hálás vagyok a magyar elődöknek, mindenekelőtt a magyarországi amerikanisztika nagy mesterének, Országh Lászlónak, valamint az ő úttörő irodalomtörténete későbbi társszerzőjének, Virágos Zsoltnak, akik hagyományt teremtettek a magyarországi amerikai irodalomtörténetírásban. Köszönet illeti diákjaimat, akiket az elmúlt évtizedekben tanítottam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Egyetemen amikor az még József Attila Tudományegyetem volta Debreceni Egyetemen, az Oregoni, az Iowai és a Turkui Egyetemen - sokat tanultam velük és tőlük az amerikai irodalomról.

Hálámat fejezem ki a Széchenyi Professzori Peter hollinger flört Kuratóriumának, amiért négyéves ösztöndíjjal segítette munkámat.

Hálás vagyok továbbá az International Forum for U. Studies-nak és a Rockefeller Alapítványnak, mely több kutatóutat tett lehetővé az Iowai Egyetemre, valamint a Kellner Alapítványnak, a Fulbright Bizottságnak és az Erasmus Programnak, melyek különböző kutatási lehetőségeket biztosítottak.

Hálás vagyok a sorsnak, amiért olyan kiváló elmékkel hozott össze, akik szellemi társukká fogadtak. Néhai atyai barátom, Scheiber Sándor nemcsak értékrendemre és gondolkodásomra volt nagy hatással, de minden bizonnyal e könyv szellemiségére is, még ha az húsz évvel halála után jelenik is meg. Valószínűleg amerikai író- és költőbarátaimnak is köszönhetem, hogy az amerikai irodalom és kultúra a szakma vagy a tudomány keretein túllépve határozta meg szellemi érdeklődésemet.

Scott Peter hollinger flört, Robert Pinsky, Jerome és Diane Rothenberg több évtizedes barátsága, a velük folytatott levelezések és beszélgetések Amerikában vagy éppen budapesti otthonunkban sajátos peter hollinger flört helyezték az irodalmi kérdéseket. Számomra oly becses leveleik és dedikálásaik alkotásra ösztönző környezetet teremtettek munkámhoz.

De a legtöbb hálával családomnak tartozom. Szüleim példája és bátorítása máig tartó lendületet adott pályámhoz. Szűkebb családtagjaim nemcsak elviselték az örökké az íróasztalánál ülő feleséget és anyát, de hittek is munkájában, pedig az gyakran tőlük is lemondást követelt. Férjem, Sujtó László nélkül ez a könyv nem készült volna el.

ezért vagyok egyetlen férfi

Bár az ő területe a francia irodalom, vele minden amerikai irodalmi kérdést meg tudtam beszélni, bízhattam nyitottságában, felkészültségében, precizitásában, éleslátásában, megfontoltságában és a tudomány iránti alázatában. Mindvégig ő volt a friss kézirat legelső olvasója és kritikusa, aki nemcsak megtalálta a problémás pontokat, de sokszor segített is azok megoldásában.

Gyermekeim, Gigi és Máté nagylelkű megértéssel fogadták anyjuk különösen munkás éveit, miközben szinte észrevétlenül pszichológusi, illetve orvosi diplomát szereztek. A négylábú családtagok, Nelly, Bagira és Írisz is nagyrészt zokszó nélkül tűrték a hosszú munkanapokat, de mindig készek voltak a játékra, amikor lazítani lehetett.

Családom derűje és megértése folyamatos boldogságpirula volt számomra, mely könnyűvé tette az írást.

  • Никак не могу поверить, что это .
  • Társkereső corona
  • Társkereső iroda sólyom

Szeretetük révén mind a könyv társszerzői lettek.

Hasonlóhozzászólások