Példabeszédek partner keresés

példabeszédek partner keresés

Account Options

Vizsgálódásunk fókuszában a hitből és hittel választott társ megtalálásának útja áll. Első cikkünkben a házasságról szóló alapigéknek, e viszony szövetségi jellegének, vagyis az időtálló házasság alapját jelentő igazságoknak, az ember teremtett mivoltából eredő elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának, a hűség nélkülözhetetlen szerepének és a megbocsátás szintén elmaradhatatlanul fontos gyakorlatának szenteltünk figyelmet.

Kitértünk eközben a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok személyiségromboló hatására, ezenkívül a válás tartós és sok esetben visszafordíthatatlannak bizonyuló negatív hatásaira, amelyek a házasfeleken kívül főleg a gyermekek sorsát irányítják nemegyszer tragikus kényszerpályára.

Ezt követő tanulmányunkban a társválasztás bizonyos kérdéseivel, ezen belül ismerkedés 58 a hívő emberek várakozásával és elképzeléseivel, hívők és nem hívők nézetkülönbségeivel, a hívő célkitűzéseinek megvalósításához nélkülözhetetlen hit jelentőségével és mibenlétével példabeszédek partner keresés. Tárgyaltuk a hívő és nem hívő házasodásával kapcsolatos bibliai ellenvetéseket, sőt, azokat a megszívlelendő tanácsokat is, amelyeket a hit útján és a szolgálatban nagy tapasztalatot szerzett emberek igyekeztek adni olyan keresztény fiataloknak, példabeszédek partner keresés egymástól gyökeresen eltérő gondolkodásmóddal, kulturális háttérrel, életfelfogással fontolgatták az összeházasodást.

példabeszédek partner keresés

Ugyanitt próbáltunk tárgyilagosan szólni az egyedülálló élet értékéről és a házasságra való felkészülés egészséges, gyakorlati módjáról, illetve a társkereső bemutatása időszakához fűződő sok-sok hasznos, élményt jelentő programról és tanulási, ismeretszerzési lehetőségről.

Jelen témánk ismét a társválasztás, mégpedig ismét kifejezetten hívő módra, vizsgálódásunk fókuszában tehát a hitből és hittel választott társ megtalálásának útja áll.

János evangéliuma /Teljes/

Ez természetesen nem zárja ki az özvegyek és a maguk hibáján kívül elhagyottak újraházasodását — alapkiindulásunk viszont szabad állapotú emberek ez irányú útkeresését, kérdéseit, dilemmáit veszi itt figyelembe, amelyekre újra és kicsit megint másképp próbáljuk megtalálni a válaszokat a Biblia hasábjain.

Az alapok A témát tüzetesebben tanulmányozva szembetűnik a Szentírás hallatlan gyakorlatiassága: itt láthatóan nincs előírt recept, inkább sokféle gyakorlati példával, számos tanulságos történettel találkozunk, amelyek megvilágítják azokat az igazságokat, alapelveket, amelyeket már eddig is taglaltunk, és amely események, élethelyzetek világosan, jól érthetően fejezik ki az igei elvek alapján cselekvő emberek garantált sikerét, azaz a hit gyakorlatba ültetésének működőképességét — s a hit szabályainak elvetésével járó elkerülhetetlen kudarcokat, zsákutcákat, sőt tragédiákat is drámai módon érzékeltetik.

Keresés űrlap

Mindennek a kulcsa: az Írások alapjaira helyezett házasság sikeres lesz A Biblia szerint egy megfelelő kort és érettséget elért személy — cselekvésének konkrét ideje koronként és kultúránként változhat — jogos elvárással és tiszta lelkiismerettel gondolhat a családalapításra, és tehet megfelelő gyakorlati lépéseket terveinek megvalósítására.

Hogyan és miként történik ez az új évezred hajnalán, hogyan valósíthatják meg a bibliai alapelveket az életükben a korunk kihívásai közepette élő hívő emberek, egyáltalán számíthat-e egész életre szóló és sikeres házasságra a mai körülmények között próbálkozó keresztény?

A kérdés jelen esetben természetesen csak költői, mert világszerte sok ezer sőt, valószínűleg milliókban is számolható olyan hívő van, aki megtapasztalta az igei elvek megbízhatóságát, gyakorlati működőképességét, azaz az Írások alapjaira helyezett házassági kapcsolata stabil és sikeres, vagyis képes hűségben és békességben élni házastársával, mindemellett pedig még a gyermeknevelésben is kielégítő eredményeket mondhat magáénak.

Ez természetesen nem példabeszédek partner keresés azt, hogy az ilyen emberek ne tapasztalnának meg sok kihívást és nehézséget akár még házasságuk tekintetében is — viszont esetükre igaz az a megállapítás, hogy minden felmerülő gondon és problémán sikerült és a jövőben is várhatóan sikerül felülkerekedniük, mert a megoldások kulcsa szüntelenül kéznél van a számukra, ez pedig nem más, mint az Isten Igéjébe vetett hit.

A mai fiatalok valóban nagy kihívásokkal néznek szembe, amikor eldöntik, hogy Isten Igéjének engedelmeskednek a párválasztás során Maga a társválasztás is bátor hittel való kilépés az ismeretlenbe, egyúttal pedig a reménység kifejeződése is: bizalommal vagyunk a választott személy iránt, természetes módon feltételezzük, hogy vele képesek leszünk az egész életet harmonikusan leélni, mégpedig úgy, hogy döntésünket sohasem bánjuk meg, és nyilvánvalóan azt várjuk, hogy ő minden bizonnyal beteljesíti várakozásainkat, azaz nagyszerű és hűséges srác találkozik lesz, akivel felejthetetlenül szép és tartalmas kapcsolatban tölthetjük el földi éveinket… Ezek a várakozások nem feltétlenül illuzórikusak, ha mind a két fél — a példabeszédek partner keresés és a nő is — elkötelezetten keresi Istent, és engedelmeskedni kíván az Ő törvényeinek.

Akkor ugyanis megvan az alapja példabeszédek partner keresés jó választásnak, a későbbiek folyamán pedig egyértelművé válik, hogy házasságukat — mint ahogy egész életüket is — a kősziklára építették.

példabeszédek partner keresés

Ezért a becenevet társkereső házasság megalapozása már a társválasztás előtti időszakban megkezdődhet, mégpedig aktív szellemi élettel, Isten Igéjével való eleven kapcsolattal és a Szentlélek vezetésére való figyeléssel. Még idejében el kell kezdeni munkálni magunkban a krisztusi természetet, mivel bármely kapcsolatunk szempontjából döntő jelentőségű az, mennyire nyert uralmat bennünk az új természet, illetve mennyire vagyunk példabeszédek partner keresés foglyai régi indulatainknak, kitöréseinknek, szószegéseinknek vagy esetleg rosszindulatú pletykaságra való hajlamunknak, mely utóbbit még a megtérésünk előtt esetleg hajlamosak voltunk éles kritikai példabeszédek partner keresés nevezni… A nagy döntés Amikor aktuálissá válik számunkra a társválasztás, a házasodás, akkor válik különösen fontossá harmonikus, építő testvéri viszonyban élni más hívőkkel, hasznos módon tevékenykedni a közösségi életben és törekedni a békés, kiegyensúlyozott, jó kapcsolatra a környezetünkben élő minden emberrel.

Ezért is fontos és rendkívül hasznos dolog egyre komolyabban tanulni azt a művészetet, hogyan lehet szeretetben, békességben élni bármely emberi közösségben — már házasság előtt is. Aki már fiatalon, egyedülállóként is tudatosan törekszik ennek a képességnek az elsajátítására, annak sokkal könnyebb lesz alkalmazkodnia egy másik és másnemű emberhez a házasságában.

A jó házasságra való gondos felkészülés egy elkötelezett hívő számára tehát éppen nem a kétségbeesett kapcsolatteremtési kísérleteket, az állandó kóborlást és a mások szeretetét elnyerni igyekvő manőverezéseket jelenti, mivel az ilyesmiknek semmi közük az egészséges hitben járáshoz, egységes achern inkább a hitetlenség állapotának áruló jelei: zaklatottságról, a belső harmónia hiányáról és sok esetben még szeretetlenségről is példabeszédek partner keresés, amely jelenségek éppenséggel nem tükrözik az illető alkalmasságát egy kiegyensúlyozott házastársi kapcsolatra.

A társválasztásra való tudatos felkészülés egy viszonylag már érett szellemi-lelki magatartást feltételez, emiatt sem kívánatos, sem nem igazán ajánlatos ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozni még a nagykorúság előtt. A jó testvéri-baráti viszonyokra való törekvés persze minden korosztály számára ajánlott és gyümölcsöző.

Legfrissebb szám

Ugyanakkor természetesen akadnak a fenti kívánalom — azaz a nagykorúság utáni házasodás — alól kivételek, de ezek minden esetben egyedi elbírálás alapján értékelhetőek. A mai hívő fiatalok valóban nagy kihívásokkal néznek szembe, amikor eldöntik, hogy a korjelenségektől függetlenül, minden körülmények között Isten Igéjének engedelmeskednek a társválasztás, illetve lebonyolítási módjának tekintetében is. Ez az elhatározás valóságos, bátor kiállást kíván az örökkévaló, természetfölötti értékek mellett, komoly hajlandóságot a test hangjának elhallgattatására és igazi szellemi erőnlétet az ellenpropaganda figyelmen kívül hagyására.

példabeszédek partner keresés

Nem mindenki képes erre, hanem csak azok, akik ténylegesen értékelik az Társkereső 50 igazságait, és akik őszintén odaszánták magukat az igei életmód maradéktalan megvalósítására. Az ilyeneket nem érdeklik az internetes ismerkedőoldalak kínálta lehetőségek, mert tudják azt, hogy egyrészt semmi keresnivalójuk nincs olyan mezőn, ahol a világ és az Egyház között nincs megbízhatóan meghúzott határvonal, másrészt meg amúgy is tisztában vannak azokkal a kockázatokkal, amelyeket az ilyenfajta tisztázatlan körülmények között felbukkanó személyekkel való ismerkedés rejt magában.

Régebbi időkben ugyanis a cukrosbácsinak az arcát és gesztusait legalább látni lehetett — és még így is szó szerint életveszélyes volt efféle emberekkel csak pár szót is váltani… Ma viszont óvatlan, tudatlan és a világ ízlésével, gondolkodásmódjával kacérkodó fiatalok minden megfontolás nélkül közzéteszik bizalmas adataikat, elárulják féltett belső tulajdonságaikat, és közprédává teszik egész személyiségüket, nem törődve a valóságosan létező kockázatokkal, amelyek az ismeretlenben való szörfözés rejtekhelyein leselkednek rájuk.

A legtöbb esetben a szülők bibliai életmódjának hiánya, illetve a család üres, lapos, félvilági keresztény életvitele vezet ezekhez a felelőtlen magatartásokhoz.

példabeszédek partner keresés

Ha maga a család is gyakorlati materialista módon értelmezi a körülötte levő világot, akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy a legkevésbé sem zavarja a szülőket például az, példabeszédek partner keresés gyermekük születési adatai alapján azon a bizonyos társkereső weblapon automatikusan elkészítik a horoszkópját? Szerencsére azért nincsenek kevesen azok sem, akiknek eltökélt szándékuk, hogy a Biblia útmutatásai szerint éljék életüket, akik nem kívánják a legcsekélyebb kompromisszumot sem elfogadni lelkiismeretük rovására, és akik nem bánják, ha kortársaik ugyanúgy idejétmúltnak és természetellenesnek bélyegzik megszentelt életvitelüket, mint ahogyan az ősvilág bevett és elfogadott módján élők annak idején nem tudtak mit kezdeni Noé világnézetével sem.

Ilyen módon tehát sokan vannak, akik Isten útmutatásai szerint akarják megalapozni és végigélni a földön házasságukat, és keresik, kutatják a flört ita vonatkozó isteni bölcsességet, amely témára vonatkozóan, társkereső férgek mondtuk, sok és gazdag ismeretanyag és ezenfelül számos, mennyei látást közvetítő történet, tanítás szerepel az Írásokban.

A leggyakoribb kérdés, amelyet őszinte hívők a világ minden táján meg akarnak fejteni, a következő: hogyan tudhatom meg, ki a nekem való társ, illetve milyen módon lehet ezt a személyt megtalálni?

Ahogy már eddig is példabeszédek partner keresés rá, a Biblia sokszínű, gazdag képet ad istenfélő férfiak és nők egymásra találásáról, amely alapján azt mondhatjuk, hogy a találkozások módja sokféle, az érintett személyek döntése pedig — abban az esetben persze, ha pozitív példáról van szó — mindig egyféle, vagyis ugyanazon az alapon áll, nevezetesen a hit alapján.

Példabeszédek 28 KAR;NIV - Minden istentelen fut, ha senki nem - Bible Gateway

A hit, mint ahogyan a Zsidókhoz írt levél Témánkra vonatkoztatva ezt úgy is kifejezhetjük, hogy mind a két félben van egy mély, belső bizonyosság arról, hogy az a bizonyos másik éppen az őhozzá tartozó személy, ő az, aki nem idegen, hanem valamiképpen mintha mindig ismerős lett volna, tehát egy kedves, közel való, számára erős vonzással bíró valaki, akivel örömest le tudná élni az egész életét — körülbelül ilyen rendíthetetlen meggyőződés jön létre egy fiatalemberben a menyasszonyával kapcsolatban, és fordítva is.

Vajon ez szerelem-e, vagy ez lenne a szerelem?

példabeszédek partner keresés

A Biblia elég óvatosan bánik ezzel a szóval, és a társválasztásról szóló történetekben mintha alig találkoznánk erősen fűtött érzelmekre való utalással, legalábbis viszonylag ritkán fordulnak elő ilyen esetek. A bibliai személyek házasodásának történetei tehát eléggé változatos képet nyújtanak arról, hogyan is találhat egymásra, és kötheti öszsze példabeszédek partner keresés egy férfi és egy nő.

Újszövetség ​/ Zsoltárok / Példabeszédek (könyv) - | virtualismarketing.hu

Az egyik legjellegzetesebb, legtanulságosabb és egyben talán a leginkább példaértékű eset a Mózes 1. A szülők és a szerelem A történet szerint az igen magas kort megért Ábrahám gondoskodni kíván arról, hogy fia, Izsák, megházasodhasson, mégpedig úgy, hogy a számára minden szempontból megfelelő, hozzá illő környezetből találja meg élete párját.

Ezért esketi meg szintén idős és kipróbált szolgáját, aki egyúttal bizalmasa és vagyonának is gondviselője, arra vonatkozóan, hogy nem a közvetlen környezetükben élő kanaánita családok köréből szerez majd menyasszonyt az ő fiának. Ábrahám a hit atyja és példája a Bibliában. Mint szülőnek is gyakorolnia kell hitét, vagyis bíznia kell abban, hogy az példabeszédek partner keresés szerinti fia sikeresen és Isten áldásával fog megnősülni.

Ez szintén fontos igei táplálék mindazoknak, akik felnőtt gyermekeik szerencsés párválasztásában szeretnének reménykedni. Ábrahám a felnőttek szüleinek is hitpéldája: nem aggodalmaskodik, nem kételyeket mond ki, nem sápítozik a körülötte levő pogányok gonoszsága miatt, nem is retteg fiának jövőjére gondolva, hanem nyugodt méltósággal helyezi gyermekének sorsát az Úr kezébe.

A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn. A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.

Bármennyire kevés ember is van, aki hozzá hasonlóan hisz az egy, igaz Istenben — mennyivel kevesebb, mint most —, ez a tudat nem gátolja hitét, és nem csökkenti reményét az Isten által lehetővé tett legjobb megoldást illetően. Ehhez a bátor hithez az is hozzátartozik, hogy Ábrahám nem akar világi, más isteneket követő lányt Izsák menyasszonyául, azaz kizárja a világgal kötött elvtelen kompromiszszumot a társválasztásra vonatkozóan.

Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

Hasonlóhozzászólások