Egységes párt zwickau

új embereket, hogy találkozik saarbrücken

Előre, Több mint 65 esztendős forradalmi harc, a dolgozó nép felszabadításáért vál­lalt önfeláldozó küzdelem, a szocializ­mus építéséért, a béke megóvásáért vég­zett fáradhatatlan munka, hűség a mun­kásosztály, a dolgozó nép ügyéhez, a marxizmus-leninizmus diadalmas tanítá­sához, rettenthetetlen bátorság, bölcs elő­relátás, bizalom a szocializmus a kommu­nizmus diadalában — íme, ezek Wilhelm Pieck elvtárs életének felejthetetlen jel­lemvonásai.

A gyász fáidapmas óráiban a harcos kommunista Wilhelm Pieck alakja magasodik a német nén ép a nemzetközi munkásmozgalom elé.

WiiÁelm Pieck elv­­társ. Lenin példáját követte, németországi harcostársaival, Kari Lieblknechtte! Élete elválaszthatat­lanul egybefonódik a németországi mun­kásosztály harcával, Németország Kom­munista Pártjának történetével, amelynek egyik megalapítója volt. A fiatal famun­kás a tőkés kizsákmányolás minden kese­rűségét átélte s a marxista-leninista céltudatossággal, a szocializmus győ­zelmébe vetett szilárd hittel szállt szembe a tőkésekkel, földiesurakkal és a német militaristákkal, a n met nép és a dolgozó százmü'iók ellenségeivel.

Egész életén át osztályához hűen, osztályát ta­nítva, lelkesítve küzdött ajzért, hogy for­rón szeretett hazájában is megvalósuljon a legigazságosabb társadalmi rendszer — a szocializmus és a kotnmtunizmus. A Egységes párt zwickau Októberi Szocialista Forrada­lom hatalmas lendületet adott a szocialis­ta forradalmi mozgalomnak Németor­szágban.

Wilhelm Pieck ,élvtársat a har­coló munkásosztály elsS soraiban talál­juk a Weimar,- Köztársaság idején és később, amikor a hitleri fasizmus tob­zódása halálra üldözte a német nép leg­jobb fiait, bemocskolta a rtémet nép nem­zeti önérzetét.

Egységes párt zwickau fa­sizmus elleni következetes harcát, az an­tifasiszta erőket egy táborba tömörítő munkáját néldaként fdézík,nia is a Nyugat- Németországban az újrasZervezkedő fa­sizmus e'len küzdő harcosok. Wilhe'm Pieck elvtárs élete, harca fényes példája annak, hogv a német hazafiak számára hazaszeretetük és becsületijik próbaköve a fasizmus elleni harc.

Wilhelm Pieck elvtárs, ta harcos mun­kásforradalmár engesztelhetetlen ellensé­ge volt a német militariztmusnak, a né­metnépet és a egységes párt zwickau népeit annyiszor rom­lásba taszító imperialista kalandor poli­tikának. Az első világháború idején nyílt háborúellenes kiállásáért több ízben be­börtönözték.

A második világháború ide­jén minden erejével segítette a szovjet hadsereg küzdelmét a fasizmus szétzúzá­sáért, hazája felszabadításáért.

Wilhelm Pieck elvtárs s annyi más igaz német ha­zafi példája mutatja, hogy Németország haladásának és felvirágzásának, békéjé­nek és boldogságának fontos záloga a A Német Demokratikus Köztársaság bu­karesti nagykövetsége mélységes fájda­lommal közli, hogy Wilhelm Pieck elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság el­nöke szeptember 7-én elhunyt.

Részvétlátogatásokat fogadunk pénte­milltarista háborús kalandorok elleni harc. Ma, amikor Nyugat-Németország­­ban a militaristák újra megpróbálják a nemzetveszejtő kaland útjára taszítani az országot, Wilhelm Pieck elvtárs és a né­met kommunisták önfeláldozó harca a kor parancsát, a német nép és az emberiség érdekeit tudatosítja a bonn; militaristák alattomos próbálkozásai ellen küzdő be­csületes némeí hazafiakban.

Előre, szeptember ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Nyugat-Né­­metország és a német nép jövőjét csakis a militaristák elleni harc, Németország egységének megteremtése, a béke megóvá­sa biztosítja. Wilheloi Pieck elvtársra, mint a szo­cializmus fáradhatatlan harcosára emlé­keznek Németország és a világ dolgozói. Wilhelm Pieck elvtárs egész életében a munkásosztály egységéért, a marxi-lenini tanítás elsajátításáért, és alkalmazásáért küzdött, mert ebben látta a német nép szocialista jövőjének biztosítékát.

A fel­­szabadulás után őszülő fejjel, de töretlen hittel, fiatalos lendülettel látott hozzá, a német kommunisták első soraiban, az első német munkás-parasztállam megteremté­séhez, a szociaiizmus alapjainak leraká­sához a Német Demokratikus Köztársa­ságban, fennen hirdetve, hogy a német nép haladásának és boldogulásának leg­főbb záloga a Szovjetunióval és a szocia­lista tábor többi országával való testvéri barátság és megbonthatatlan szövetség.

Gazdag tapasztalata, elmélyült marxista­­leninista tudása, a munkásosztály iránti hűsége révén felejthetetlen érdemeket szer.

férfi társkereső

Németország Szocialista Egységpártja biztos kézzel ve­zeti a Német Demokratikus Köztársaság dolgozóinak harcát a szocializmus felépíté­séért. Wil­helm Pieck elvtárs emléke egységes párt zwickau ösz­tönzés ebben a harcban valamennyi né­met kommunista, minden igaz német ha­zafi számára. Eredményekben gazdag, gyümölcsöző életútat járt be. Wilhelm Pieck elvtárs. Az egykori famunkás mint az első német munkás-parasztállam. Ez az út a német munkásosztály küzdelmes, de győzelmekben gazdag tör­ténelmi útját is példázza.

Wilhelm Pieck elvtárs emléke e győzelmek gazdagításá­ra, a nép iránti hűségre, a szocializmus ügye és a Szovjetunió iránti szeretetre, önfeláldozó harcra és munkára hívja a német munkásosztályt, Németország dolgozóit. A világ népeivel együtt mi, hazánk dol­gozói is mélységes együttérzéssel és fáj­dalommal osztozunk a német nép nagy gyászában.

Wilhelm Pieck elvtárs a Szov­jetunió vezette szocialista tábor hűséges harcosa, a szocializmust építő népek s közöttük népünk őszinte, igaz barátja volt. Mint igaz baráttól, hűséges harcostárstól, mint a nemzetközi munkásmozgalom pél­damutató harcosától búcsúzunk Wilhelm Pieck elvtárstól s fgy őrizzük meg fénylő emlékét szivünkben.

Szabad Nógrád, június (6. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Berlin, szeptember 7. Wilhelm Pieck elnök, a német nemzet legdrágább fia örökre lehunyta szemét. Kihunyt egy nagyszerű élet, amely a munkásosztályt, Németországot, a békét és a szocializmust szolgálta, megszűnt élni a német nép egyik legkiválóbb fia. Hat és fél évtized­del ezelőtt Wilhelm Pieck asztalosinas be­kapcsolódott a szervezett munkásmozga­lomba és csatlakozott a szociáldemokrata párthoz.

 • Keresés nő 76190
 • Ingyenes társkereső iphone
 • A szovjetek átadták az ellenőrzést a nyugati szövetségeseknek Berlin nyugati városrészei fölött, míg az amerikai és brit csapatokat Türingiában és Osztfáliában váltották fel a szovjetek.
 • Dunántúli Napló, július ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Ismerkedés férfi usa
 • Német Demokratikus Köztársaság – Wikipédia
 • Egyetlen falusi

A szocializmus vörös zászlaját a múlt század tizedik évtizedének dere­kán emelte magasra és nem hagyta ki so­hasem egységes párt zwickau kezéből. A nehézségekben oszto­zott osztálytestvéreivel, akiknek első so­raiban harcolt, mindaddig, amíg Kelet- Németországban az elnyomott proletariál­­tus győzedelmes munkásosztály lett s amíg az üldözött es hajszolt mun­kásból a munkások és parasztok e.

A német munkásság sok nemzedéke küzdött egységes párt zwickau dolgozók iebzabadulásáért. Bismarcknak a szocialistákról szóló törvénye feltételei között nevelkedett Wilnekn Pieckre hárult az a ieladat, hogy az első sorokban vezesse a nép ügyéért ví­vott harcot. Wilhelm Pick még az — as világháború előtt a német szo­ciáldemokrácia balszárnyának eKJ'ik ki­váló képviselője volt, aki rettenthetetlemil állást loglalt a német imperializmus el­len és szembeszállt azokkal a legsötétebb erőkkel.

Akkor, amikor be­következett a szörnyű szerencsétlenség és amikor milliószámra haltak meg a munkások Európa lövészárkaában, egységes párt zwickau a nagytőkések ismét felosszák maguk kö­zött a világot, Karl Liebknecht, Roza Lu­­xemburg, t-ranz Mehring, Klara Zetkin, Wilhelm Pieck hűségesek maradtak a proletár internacionalizmushoz.

Az első világháború vaksötétjében egyike volt azoknak, akik megvilágították a né­met munkásosztály útját.

Tartalomjegyzék

A Spartacus­­iszövetség egyik legtehetségesebb szerve­zőjeként és agitátoraként tevékenykedett és a szó igaz értelmében vett hazafiként cselekedve harcot kezdett a militaristák, a háborús vámszedők és szekértolóik el­len. Sem az üldöztetések, sem a letartóz­tatások, sem a börtön nem tudta megtör­ni.

Élőszóval és Írásban egyaránt küzdött azoknak a megdöntéséért, akiket felelős­ség terhelt a háborúért, akik szerencsét­lenséget hoztak nemzetünkre. Küzdött a nép békéjéért. Amikor a német imperializmus katonai­lag összeomlott, és amikor a munkások és katonák az novemberi forrada­lomban harcra keltek, Wilhelm Pieck mint a Spartacus-szövetség vezetőségé­nek tagja titánt munkát végzett, hogy megmentse Németországot a szégyentől és a szerencsétlenségtől, hogy megszaba­dítsa a junkerektől, a fegyverkezés nyo­mán meggazdagodott kapitalistáktól és tábornokaiktól.

Abban az időpontban egységes párt zwickau társadalmi és nemzeti követelmény volt. Ezt a feladatot nem teljesítették ésaWei­­mari Köztársaság megnyitotta a fasiz­mus útját. A társadalmi és a nem­­zeti árulás legyűrte a forradalmat és Wil­helm Pieck csak nagyon nehezen sza­badult meg a meggyilkolástól, aminek Karl Liebknecht és Roza Luxemburg áldo­zatul estek. Németország Kommunista Pártjának megalakulása óta Wilhelm Pieck tagja volt e párt vezetőségének.

A párt ezt a kipróbált munkásaktivistát — aki még ban a bremeni parlament képviselője és a Hanse városi szociálde­mokrata pártszervezet titkára volt. A Wei­­mari Köztársaság 14 éves fennállása so­rán Wilhelm Pieck, mint a Thälmann ve­zette Kávézó társkereső ingyen Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja minden erejét és minden egyetlen lakás kerület kufstein arra összpon­tosította, hogy a németországi munkás­pártok és szakszervezetek egységes front­jának megteremtésével fokozza a béke an.

Wilhelm Pieck, akit a Nagv Októberi Szocialista Forradalom nagyszerű példája lelkesített, az igazság hirdetője volt Szov­­jet-Oroszországról. A nemzetközi Vörös Segély a proletariátus e fáradhatatlan harcosát, az üldözött munkások és hozzátartozóik meg. A németországi monopolkapitalisták, egységes párt zwickau junkerek és a tábornokok, akiket felbáto­rított egységes párt zwickau szociáldemokrata párt vezetőinek kommunistaellenes koalíciós politikája, Hitler kezére játszották a hatalmat.

Ernst Thälmann útján ha­ladva harcolt Hitler összes ellenfeleinek összefogásáért és a béke megmentéséért. Népünk egyik tragédiája volt az, hogy akkor nem a munkásság önzetlen vezetői­nek akarata, hanem a prédára és hódítá­sokra mohó német imperialisták önzése és becstelensége kerekedett felül.

A második világháború kirobbanásának időszakában Wilhelm Pieck ismét lanka­datlanul irányította, akárcsak egy ne­gyedszázaddal azelőtt, Németország Kom­munista Pártjának harcát az franco német társkereső háború eijen.

Wilhelm Pieck mindig és mindenütt, a szociáldemokrata aktivisták­kal vagy híres német írókkal való talál­kozásai során, vagy később, a Wermacht volt katonái és tisztjei egységes párt zwickau kikerült hadi­foglyokkal való találkozásai során meg­hirdette az összes antifasiszták együttmü­­ködéséne15 elvét a hitlerista rendsze,r el­leni harcban, hogy meg lehessen előzni Németország katasztrófáját.

örülnék, ha megismerjük minket

Mint szocia­lista internacionalista küzdött az agresz­­sziv háborúra uszítok ellen, a kormány élén álló bűnözök ellen, a nagyvezérkar és a konszernek ellen.

Felhívást intézett a német férfiakhoz és nőkhöz, a lövészár­kokban levő katonákhoz és hadifoglyok­hoz, hogy támogassák a népet és a hazát. Miután a dicsőséges szovjet hadsereg és szövetségesei szétzúzták a hitlerista hadakat, Németország keleti részén való­ra vált az a forrón áhított cél, amelyről a fasiszta koncentrációs táborokban any­­nvit beszéltek; létre jött az egységes mar­­xista-ieninisia párt, mintegy biztosíték­ként a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség telszabadulására, a nemet egységes párt zwickau újjászületésére.

Halhatatlan ér­deme Wiinelm Piecknek, — aki meg­testesítette az August Bebel vezette régi német munkásmozgalom legjobb hagyományait,' valamint a német bal­oldal és Németország Kommunista Párt­ja forradalmi tapasztalatait —, hogy döntően hozzájárult a német munkásosz­tály egységes pártjának megalakulásához ban. Wilhelm Pieck mindörökre úgy kerül be a német történelembe, mint az az ember, aki ragyogó módon legyőzte azt a szakadást, amelyet a szociáldemo­krata párt opportunista vezetői idéztek elő, úgy kerül be a német történelembe, mint a német munkásosztály egységének megteremtője.

Kiemelkedő szerepet töltött be az antifasiszta demokratikus pártok tömbjének megalakításában, mindazon erők összefogásában, amelyek nő casablanca találkozó óhaj­tottak venni a Demokratikus Németország Nemzeti Frontjában. Amikor pedig a nyugati hatalmak és bonni szekértolóik megalakították a külön nyugati államot, s válaszul létrejött az első békeszerető német állam, népünk Wilhelm Piecket, a kipróbált és fáradha­tatlan harcost, az érett szocialistát megválasztotta a Német Demokratikus Köztársaság elnökévé.

Wilhelm Pieck el­nök neve és tevékenysége az egész vilá­gon egy új, jobb Németország jelképévé vált, egy olyan Németország jelképévé, amelynek már nincs semmi köze a fasisz­tákhoz és a militaristákhoz, a junkerekhez és a pénzmágnásokhoz, a végzetes ter­jeszkedési szándékokhoz, A Német De­mokratikus Köztársaság ennek egységes párt zwickau millió és millió barátra tett szert az egész világon.

Wilhelm Pieck személyében megteste­sítette az osztályöntudatos német mun­kást, a német szocialistát, forradalmárt és hazafit. Megtestesítette az imperialista­ellenes harcot századunk Németországá­ban. Wilhelm Pieck gazdag ismereteivel és forradalmi lendületével, megfontolt tanácsával és hatékony tetteivel mindig ott volt, ahol az új Németországért folyt a küzdelem.

Az erény és a becsületesség, egy hosszú élet bölcsessége és az emberi­ség nagv eszméi. Németország egységes párt zwickau és társadalmi újjászületése iránti lángoló lelkesedés egyesült ebben az emberben, aki dolgozó népünk soraiból egységes párt zwickau ki.

Wilhelm Pieck tevékenysé­ge megtestesítette a munkásosztály azon erejét és képességét, hogy összefogja a nemzet összes demokratikus és békeszere­tő erőit a békéért és szocializmusért ví­vott harcban. Egy olyan élet fonala szakadt meg.

Az Est, április ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Szeptember 4-én az elnök szívtevékenysége hirtelen le­gyengült. Ez később tüdőgyulladással komplikálódott.

páratlan társkereső vélemény

Noha az elnök hőméraék-A Német Demokratikus Köztársaság bukaresti nagykövetsége közli elnökének temetésén. Halála a szívtevékenység és a verkenn, gés megszűnése nyomán következett be. A Wilhelm Pieck haláláról kiadott köz­leményt T. Brugsch professzor. Heinike és dr. Körner írták alá.

 • Ismerkedés a spanyol nő
 • Anjou helyszíni találkozón
 • Dunántúli Napló,
 • Ismerkedés cantal nők
 • Pl online társkereső

Wilhelm Piecknek, Ernst Thälmann fegyvertársának neve elválaszthatatlanul csz­­szeíorrt a Német Kommunista Párt és Németország Szocialista Egységpártja lét­rehozásával, Németország munkásosztályának harcával, a niilitarizmus és a fasiz­mus ellen, a szabadságért, demokráciáért és szocializmusért vívott harcával.

Wil­helm Pieck elvtárs egyik megalapítója Németország történelme első munkás-pa­raszt áMamának — a Német Demokratikus Köztársaságnak —, és utolsó leheletéig az egysí -es, demokratikus és békeszerető Németország létrehozásáért harcolt. Willig n Pieck elvtárs halálával nagy veszteség érte az egész nemzetközi műn.

Az Est, 1922. április (13. évfolyam, 75-98. szám)

A román nép emlékezetében örökké élni fog Wilhelm Pieck elvtárs­nak, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egysége és összeforrottsága megszilárdításáért, a béke és a szocializmus diadaláért küzdő fáradhatatlan har­cosnak ragyogó alakja. Wilhelm Pieck, Németország Kommu­nista Pártjának és Németország Szocia­lista Egységpártjának, a Német DK-nak — Németország történelme első munkás és parasztállamának egyik megszervező­je, a hű marxista-leninista — egységes párt zwickau a távirat — nagyban hozzájárult a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom egységének és összeforrottságá­­nak fejlesztéséhez és megerősítéséhez.

A Német DK megalakulása óta tölti be az elnöki tisztséget s e minőségében minden erejét, egész energiáját a Marx, Engels, Lenin nagyszerű eszméinek valóraváltá­­sáért folytatott harcnak szentelte, a szo­cializmus építéséért a Német DKban, az egységes, demokratikus és békeszeretö Németország megteremtéséért.

Mint forradalmár és antifasiszta — emeli ki a távirat — Wilhelm Pieck min­dent megtett, hogy közelebb hozza a fa­siszta zsarnokság elleni győzelem napját, s ezt döntő feltételnek tekintette Németor­szág békés és demokratikus fejlődése szempontjából.

Szilárdan a proletár inter­nacionalizmus álláspontjára helyezkedett, lankadatlanul küzdött a népek közötti ba­rátság megerősítéséért, hű és őszinte ba­rátja volt a Szovjetuniónak. Wilhelm Pieck neve örökre egybe­fonódik a német munkásosztály évtizedes harcával, s e harcnak a Német Demo­kratikus Köztársaság létrehozása által történt kiteljesítésével. Miután a rádió- és televízióállomások bejelentették a gyászhirt, az egész köz­társaságban egy pillanatnyi csönddel adóztak az elhunyt emlékének.

A balti­tengeri hajógyárakban, a Zwickau és Cott­bus tartományi bányákban, az egész köz­társaság városaiban és falvaiban félár­bocra eresztették a zászlókat. A magde­­burgi Ernst Thälmann'üzemben — a Né­met DK legnagyobb fémipari vállalatában — a munkások, mérnökök és technikusok kitűzték Wilhelm Pieck gyászkeretes arc­képét; A linux know és falusi iskolákban fél­beszakadtak a leckék, s egy pillanatnyi csönd után a tanárok méltatták a tanulók előtt Wilhelm Piéck harcát, a német nép boldogságának szentelt példamutató éle­tét.

Walter Ulbricht az NSZEP KB első titkára, a Minisztertánács első alelnöke részvétét nyilvánította az elhunyt roko­nainak azért a nagy veszteségért, amely őket és az egész német népet érte. A Német DK fővárosa, a demokratikus Berlin gyáraiban és üzemeiben a dolgo­zók gyászgyűléseket tartanak. A Német DK elnökének székháza. A városok utcáin min­denütt gyászlobogók egységes párt zwickau.

A Deutzenben ülésező 6. A bányá­szok a Német DK kormányához intézett táviratukban kijelentik: ,Számunkra, a nyugatnémetországi egységes párt zwickau a német demokra­tikus köztársasági bányászok számára VVjlhelm Pieck elvtárs mindenkor példa­kép volt az egész német munkásosztály békéért, demokráciáért és szocializmusért folytatott harcában. Ezekben a percekben esküszünk: becsülettel teljesítjük Wilhelm Pieck parancsait, hogv fáradhatatlanul harcoljunk a militarizmus és a háború el­len, a békéért és Németország békés újra­egyesítéséért.

Világ proletárjai egyesüljetek!

Hasonlóhozzászólások